Анатолій Григорович Філінюк


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Філінюк Анатолій Григорович народився 15 травня 1953 року у c. Шекеринці Ізяславського району Хмельницької області в хліборобській сім’ї. Після закінчення Шекеринецької середньої школи працював у колгоспі ім. Петровського (1970-1971), проходив дійсну військову службу на Балтійському флоті (1971-1973), знову працював у колгоспі ім. Петровського (1973-1974). Упродовж 1974-1978 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського, який закінчив у 1978 році з відзнакою за спеціальністю «Історія і суспільствознавство». Працював викладачем кафедри історії КПРС і політекономії та секретарем комітету комсомолу Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1978-1981), проходив дворічну офіцерську службу в Збройних силах (1981-1983), перебував на посаді стажиста-дослідника та аспіранта заочної форми навчання Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка від Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1983-1985). Після чого працював старшим викладачем кафедри історії КПРС і політекономії Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (1985-1987), інструктором, завідувачем сектором науки Хмельницького обкому Компартії України (1987-1990), завідувачем кафедри суспільних наук Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів (1990-1994), проректором з наукової роботи, доцентом, (1994-2006) кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету. В 2006 – 2009 рр. – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З грудня 2009 р. – професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка закінчив у 1985 році; під керівництвом доктора історичних наук, професора Л.Ф. Гайдукова в 1985 році захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента здобув у 1995 році.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Заслужений діяч науки і техніки України (2005), Відмінник освіти України (1997, 2003).

Фахівець у галузі історії України. Основні напрями наукових досліджень: реґіональна історія України кінця ХVІІІ – початку ХХІ століття; економічна історія України; історія духовно-культурної сфери України; історичне краєзнавство. У науковому доробку близько 300 наукових і навчально-методичних праць.

Забезпечує нормативні навчальні курси «Історія України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття», «Історія української культури» для студентів спеціальності «Історія», навчальні курси «Методика наукових досліджень з історії» та “Теорія і методологія історії” для слухачів магістратури зі спеціальності «Історія».

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Плоскирів – Проскурів – Хмельницький. Фактографічний збірник / Ю.І. Блажевич, С.Л. Карван, А.Г. Філінюк. Хмельницький : Поділля, 1993. 80 с.

Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення / О.М. Завальнюк, А.О. Копилов, А.Г. Філінюк та ін. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. 408 с.

Філінюк А.Г., Ігнатьєва Т.В. Торговельно-економічні зв’язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ століття). Монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2006. 316 с.

Філінюк А.Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка: Історичний нарис. Наукове видання. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 332 с.

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944: Документи і матеріали / Упоряд.: Вавринчук М. П., Завальнюк О. М., Слободянюк П. Я., Філінюк А. Г., Комарніцький О., Б., Олійник Ю. В. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. 576 с.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації. Наук. видання. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 565 с.

Філінюк А. Г. Історія України першої половини ХІХ століття: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів історичного факультету спеціальності „Історія” / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2009. – 50 с.

Філінюк А. Г. Історія України першої половини ХІХ століття: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів історичного факультету заочної форми навчання з спеціальності „Історія” / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2009. – 46 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Філінюк А. Г., Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс : монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 416 с. (23,72 др. арк.).
 2. Перші 100 років поступу / [авт. : С. Копилов, О Завальнюк, А. Філінюк, та ін.; редкол.: С. Копилов (голова), О. Завальнюк, Н. Коваленко (літ. ред.) т а ін.]. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. 208 с.(24,26 др. арк.).
 3. Звід пам’яток історії та культури Хмельницької області. Кн. 1 : м. Хмельницький (Матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України») /[ редкол. тому: Аванесова А., Гуменюк С.,Єсюнін С., Філінюк А.]. Київ, 2018. 157 с. (18,0 др. арк.).
 4. На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору : науково-документальне видання /[ упоряд.: А. Г. Філінюк (голова редкол.), В. Г. Байдич (відп. ред.), Ю. А. Клімчук (відп. секр.); вст. ст.: А. Г. Філінюк і Ю. А. Клімчук]. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2019. 296 с. (17,8 др. арк.).
 5. Звід пам’яток історії та культури України: Хмельницька область. м. Хмельницький. – Кн. 1 /[ ред. тому: І. Трунова (голова), В. Лукашук (заст. голови), С. Шпаковський (упоряд.), С. Аніськов, Л. Баженов, В. Вибодовська, С. Демидко, В. Дзьоник, С. Єсюнін, О. Западенко, В. Захар’єв, Л. Казімірова, А. Клименко, Я. Коза, Я. Михайловський, І. Петраш, Л. Рожко-Павленко, С. Семенчук, О. Симчишин, І. Старенький, Л. Томілович, А. Філінюк, В. Шкарупа, О. Юськова, Н. Майнгардт-Гоголь; Хмельницька обласна державна адміністрація; Управління культури, національностей, релігій та туризму; Хмельницький обласний науково-методичний центр культури та мистецтва]. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2019. 280 с.
 6. Завальнюк О. М., Філінюк А. Г., Іваневич Л. А., Трембіцький А. А. Анатолій Трембіцький: історик, педагог, особистість… Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2020. 317 с., іл. (18,4 др. арк.).

 

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Філінюк А. Г. Барг як один із фундаторів сучасних теоретичних і методологічних положень з історії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т. 27: До 70-річчя від дня народження проф. В. Степанкова. С. 214–228. URL : http://praci-history.kpnu.edu.ua/article/view/111515
 2. Філінюк А. Г., Сидорук С. А. Рекрутська повинність як засіб покарання російським самодержавством поляків Правобережної України за участь у повстаннях 18301831 та 1863 років // INTERMARUM: історія, політика, культура : матер. щорічної Міжнар. наук. конф. «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» (Житомир, 7 листоп. 2017 р.) /[ за заг. ред. В. О. Венгерської]. Житомир : Полісся, 2017. Вип. 4. С. 92–102. URL: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/134952
 3. Філінюк А. Г., Задорожнюк А. Б. Магдебурзьке право в соціально-економічному розвитку Поділля ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2017. Вип. 10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. С. 94–102. URL : https://revolution.allbest.ru/history/00979382_0.html
 4. Філінюк А. Г., Моздір В. В. Розвиток бібліотечної, книговидавничої і літературної справи на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т. 24. С. 58-69.URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/issue/view/9768
 5. Філінюк А. Г. Талановитий сівач правдивого українства і духу благородства повен: до 60-річчя від дня народження Володимира Ляхоцького – доктора історичних наук, професора, академіка Академії вищої освіти України, почесного професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т. 24. С. 376–388.URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/issue/view/9768
 6. Філінюк А. Г. Стефанія Баженова : успішна жінка, талановитий вчений історик, педагог, професор // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т. 24. С. 458-470.URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/issue/view/9768
 7. Філінюк А. Г. Книговидавництво та бібліотечна справа в Подільській губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник : серія історична /[ редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. ХІV. С. 282-288.
 8. Філінюк А. Г. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського // Наукові праці Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2018. Т. 28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 267–281.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/
 9. Filiniuk A. G., Mendikulova G. M., Klimchuk Y. A. The participation of representatives of Ukraine and Kazakhstan in the French resistance movement in the Second World war: transnational aspect // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 532–550.URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vkpnui_2018_11_39.pdf
 10. Філінюк А. Г., Олійник С. В. Наукові форуми в Кам’янці-Подільському до 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 569-574.URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vkpnui_2018_11_39.pdf
 11. Філінюк А. Г. Ректорська діяльність І. С. Зеленюка у Кам’янці-Подільському: післявоєнні зрушення і осучаснення державного педагогічного інституту (1946–1966) // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т. 25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 289–315.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2018_25_15
 12. Філінюк А. Г., Олійник С. В., Сидорук С. А. Кафедра історії України – провідний базовий підрозділ історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т. 25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 520–539.URL: https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 13. Філінюк А. Г., Опря І. А. Декан Л. В. Баженов: здобутки і об’єктивні проблеми в розвитку історичного факультету // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т. 25: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 698–717.URL: https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 14. Філінюк А. Г. Вплив російського чинника на духовно-релігійні і культурні процеси в Подільській губернії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. // Наук. записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наук. праць /[за заг. ред. проф. О. А. Мельничука]. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 52-59.URL: https://www.vspu.edu.ua/science/art/a176.pdf
 15. Filinyuk А. G., Klimcuk Y. A. Sites of memory of the ethnic Ukrainians participation in the French resistance during the Second World War // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin]. 2019. № 10. С. 161-170 (Категорія «А»; Web of Sciense).URL: http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/159188
 16. Філінюк А. Г. Проблема «поділи Речі Посполитої і українські землі» в зарубіжній історіографії // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 90-114.URL : file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vkpnui_2019_12_20.pdf
 17. Філінюк А. Г., Глушковецький А. Л., Комарніцький О. Б. Конференційна осінь вчених-істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 340-353. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vkpnui_2019_12_35.pdf
 18. Завальнюк О. М., Філінюк А. Г. Історику-професіоналу, професору В. С. Лозовому – 60 // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 354-360.URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 19. Філінюк А. Г. Польська освітня інтелігенція Правобережної України в лещатах сталінської репресивної машини: 1933–1938 рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник. Серія: історія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. ХV. С. 183-195.URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1964
 20. Філінюк А., Клімчук Ю. RUES R. A brief history of the ss-police in OSSOLA and LAGO MAGGIORE 1943–1945. MINUSIO (SWITZERLAND): Edizioni insubrica historica, 2018. 165 р. (Про працю Рафаеля Руєса «Коротка історія поліції СС в Оссола і Лаго-Маджоре 1943–1945 рр.)» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Т. 30: На пошану академіка В. Смолія. С. 409-417.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/
 21. Стецюк В., Філінюк А. Російська армія у Правобережній Україні: специфіка соціального та політико-ідеологічного впливу на дітей і молодь наприкінці ХVIIІ – на початку ХХ ст. // Universum Historiae et Archeologiae. Універсум історії та археології. Дніпро, 2020. № 2. С.34-46. URL : https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fistor/program_61420cdda5e7f.pdf
 22. Філінюк А. Г. Поділи Речі Посполитої та українське питання у вітчизняній історіографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Т. 30: На пошану академіка В. А. Смолія. С. 123-142.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/

 

 1. Filinyuk A. G., Klimchuk Y. A. Рецензія на видання: Revue de ledition : Soufflet G. Maquisards Russes en Bourgogne. Histoire du detachement Leningrad 1943–1944. Paris: Editions de Larmancon, 2016. 191 p. // «Гілея. Науковий вісник»: Збірник наукових праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2020. Вип.. 152 (1). С. 262-265.URL : http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=220
 2. Філінюк А. Г., Глушковецький А. Л., Комарніцький О. Б. Наукові форуми в Кам’янець-Подільському центрі наукових гуманітарних студій // Український історичний журнал. Київ. 2020. № 1 (550). С. 224-230

(Категорія «А»; Web of Sciense).URL : http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_1_21

 1. Реєнт О., Телячий Ю., Філінюк А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора О.Завальнюка // Український історичний журнал. Київ. 2021. № 6. С. 227-233.

(Категорія «А»; Web of Sciense).URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2021_6_21

 1. Пилипенко О., Філінюк А. Наддніпрянська Україна в політиці самодержавства щодо розвитку торгівлі Росії та Франції наприкінці ХVІІІ – на початку XIХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 32: До 30-річчя проголошення державної незалежності України. С. 106-121.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/
 2. Філінюк А. Г. Іваневич Л.А. Традиційна ноша українських селян Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості: монографія. Хмельницький : ФОП МельникА. А., 2021. 797 с. : іл. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 33: До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка. С. 242-247.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/
 3. Філінюк А. Правобережна Україна в політиці Росії та Австрії щодо Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 34: С. 181-198.URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/

 

Навчально-методичні посібники, інші друковані навчально-методичні праці

 

 1. Філінюк А. Г. Теорія і методологія історії : Методичні поради до вивчення навчального курсу на семінарських заняттях. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. 96 с.
 2. Філінюк А. Г. Методичні рекомендації з написання курсових робіт з написання курсових робіт для студентів історичного факультету. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. 23 с.
 3. Філінюк А. Г. Методика наукових досліджень з історії та політології: навч. посіб. для студ. і магістр. спец. «Історія» і «Політологія» всіх форм навчання. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. 85 с.
 4. Філінюк А. Г. Підготовка та апробація дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з спеціальності 032 Історія та археологія: методичні поради. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2021. 32 с.
 5. Філінюк А. Г. Кадрова і теоретико-методологічна складова підготовка фахівців на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, проблеми, перспективи // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. /[редкол.: С. А. Копилов (наук. ред.), І. О. Кучинська, В. А. Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Вип. 9. С. 3-14.
 6. Філінюк А. Г. Міжнародний науковий туризм як напрям діяльності ЗВО України на сучасному етапі // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. /[редкол.: С. А. Копилов (наук. ред.), І. О. Кучинська, В. А. Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип. 10. С. 160-175.
 7. Januszkiewicz B. Podole – polozenie i obszar, ludnosc, polityka wladz sowieckich, kolektywizacja I glod; Konkursu «Polskimi sladami na Podolu» – uczestnikow I tematy prac, kategoria: praca plastyczna, prezentacja multimedialna (prace z krotkim opisem), film (prace z krotkim opisem), album/folder/przewodnik/kolaz zdijec, prace nagrodzone /[ redakcja naukowa prof. A. Filiniuk]. Kamyanets-Podilskyi : TOV «Drukarnya «Ruta»,2021/ 112 s.

 

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 

 1. Філінюк А. Г. Особливості Голодомору в прикордонних селах Хмельниччини // Великий терор на Поділлі (До 80-річчя Великого терору 1937–1938 рр.) : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., 11–12 трав. 2018 р. (Хмельницький – Меджибіж). Хмельницький : ХНУ, 2018. С. 85-88.
 2. Філінюк А. Г. Події Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. в сучасній вітчизняній науковій і краєзнавчій літературі: осмислення перебігу подій // День соборності України: історико-політологічні дискусії (до 100-річчя бою під Крутами) (29. 01. 2018 року) : зб. наук. пр. / [голов. ред. Л.Г.Білий]. Хмельницький : Вид-во Ін-ту МАУП, 2018. Вип. 5. С. 183–200.
 3. Філінюк А. Г. Професор С. А. Копилов: Людина, науковець, освітянин (до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності) // Сергій Копилов очима колег, друзів, учнів : до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка /[укл.: В. А. Дубінський, В. С. Степанков]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018. С. 35-44.
 4. Філінюк А. Г., Задорожнюк А. Б. Плодовитий історик і краєзнавець Хмельниччини (до 50-річчя від дня народження С. М. Єсюніна) // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. /[редкол.: Л. В. Баженов (голова), Ю. І. Блажевич (співголова), С. М. Єсюнін (відп. ред.) та ін.]. Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2018. Вип. 15. С. 45-53.
 5. Філінюк А. Г. Іван Івах і традиції студентського самоврядування в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті // Іван Вікторович Івах : очима учнів і колег (до 100-річчя від дня народження): матер. круглого столу 30 січня 2018 р. /[редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. С. 50-59.
 6. Філінюк А. Г. Проблема української культури і духовності на Поділлі періоду Директорії в сучасній вітчизняній історіографії // Матеріали підсумками Всеукраїнської наук. іст.-краєзн. конф. «Освіта і культура Поділля в добу Директорії (1918 – 1921 рр.)», 15 листопада 2018 р. Хмельницький: ХНУ, 2018 С. 16-28.
 7. Філінюк А. Г. Події Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. в сучасній вітчизняній науковій і краєзнавчій літературі: осмислення перебігу подій та уроків // Вісник держ. іст.-культур. Заповід. «Межибіж» : матер. Всеукр. наук. конф. Меджибіж : ДІКЗ «Межибіж», 2018. Вип. 1. С. 14-21.
 8. Філінюк А. Г. Фонди ЦДІА України в Києві як джерело з історії поштових і торговельних шляхів у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». 2019. № 1 (4). С. 225-230.
 9. Філінюк А. Г. 100 років братерства та соборності України (Акт злуки УНР і ЗУНР) // 100-річчя злуки УНР та ЗУНР: Збірник матеріалів наукового круглого столу. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. С. 4-13.
 10. Філінюк А. Г. До питання про сучасне осмислення документів про третій поділ Речі Посполитої і його місце в історії України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і спірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 55-57.
 11. Філінюк А. Г. Актуалізація осмислення поділів та остаточної руйнації державності Речі Посполитої // VІ Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV – ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та етнокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі». Кам’янець-Подільський, 18-21 вересня 2019 р. Програма та тези доповідей. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2019. С. 74-76.
 12. Філінюк А. Г. До питання про сучасне осмислення документів про третій поділ Речі Посполитої і його місце в історії України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і спірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 55-57.
 13. Філінюк А. Спогади про вчителя, який був взірцем знань та інтелігентності // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць /[ редкол.: В. С. Степанков (гол. ред. та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019: Вип. 7. : на пошану професора М. Г. Кукурудзяка. С. 32-37.
 14. Філінюк А. Г. Могила Горячова Є. І // Звід пам’яток історії та культури України. Хмельницька область. М. Хмельницький /[ редкол. тому: І. Трунова (голова), В. Лукашук (заст. голови), С. Шпаковський (упоряд.), С. Єсюнін (упоряд.), С. Аніськов, Л. Баженов.., А. Філінюк та ін. ]. Хмельницький : Поліграфіст, 2019. С. 166-167.
 15. Філінюк А. Г. Могила Філіпова І. І. // Звід пам’яток історії та культури України. Хмельницька область. М. Хмельницький /[ редкол. тому: І. Трунова (голова), В. Лукашук (заст. голови), С. Шпаковський (упоряд.), С. Єсюнін (упоряд.), С. Аніськов, Л. Баженов.., А. Філінюк та ін.]. Хмельницький : Поліграфіст, 2019. С. 171.
 16. Філінюк А. Г. Проблема топонімів про участь України та українців у Другій світовій війні // Хмельницькі краєзнавчі студії : науково-краєзнавчий збірник /[ редкол. Баженов Л. В. (голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (відп. секр.) та ін.]. Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2020. Вип. 28. С. 202-216.
 17. Філінюк А. Г. Українське питання в поділах Речі Посполитої // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 1. С. 66-68.
 18. Філінюк А. Г. До питання про участь українців у Другій світовій війні в контексті гібридної війни Росії проти України та сталінсько-брежнєвсько-путінського міфу // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина. 2020. № 2 ( 6). С. 149-158.
 19. Філінюк А. Г., Стецюк В. Б. Російська армія у Правобережній Україні: специфіка соціального та політико-ідеологічного впливу на дітей і молодь наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // ІV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького: Тези доповідей. Дніпро: ДНУ, 2020. С. 65-68..
 20. Філінюк А. Г. Звіт пам’яток історії та культури Хмельниччини як напрям і засіб пам’яткоохоронної діяльності // Пам’яткознавство: сучасні аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Кам’янець-Подільський, 15–16 травня 2020 р. /[ редкол.: В.В. Фенцур (гол. ред.), Л. В. Баженов, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 112-118.
 21. Філінюк А. Г. Лев Баженов – фундатор і керівник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України // Матеріали ХVІ наукової історико-краєзнавчої конференції [присвяч. 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ імені Івана] /[ редкол.: Копилов С. А. (співголова), Реєнт О. П. (співголова), Баженов Л. В. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 39-45.
 22. Філінюк А. Г. Боротьба Російської імперії за Річ Посполиту і Україна у ХVІІІ ст. // Перша міжнародна наукова конференція Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Програма і тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський /[ Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка]. Київ : НАН України, Ін-т історії України НАН України, 2020. С. 106-109.
 23. Філінюк А. Г. Людина, педагог, учений перлини Поділля (штрихи до портрета Миколи Івановича Бахмата) // Слідами історії Чемеровеччини (до 515-річчя відомої українки Роксолани (Анастасії Лісовської). Збірник праць за матеріалами всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20 листопада 2020 р. / [редкол.: Л. В. Баженов (голова), Г. А. Мороз (відп. секретар) та ін.]. Чемерівці: РУТА, 2020. С. 153-162.
 24. Філінюк А. Г., Моздір В. В. Українсько-польські взаємини на Поділлі наприкінці ХVІІІ в першій половині ХІХ ст. // Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття – ІІ: Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (Вінниця, 26 листопада 2020 р.). Вінниця, 2020. С 69-74.
 25. Філінюк А. Г. Місця пам’яті Голодомору на Хмельниччині та суспільне переосмислення історії 1932–1933 рр. // Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-Геноциду: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.). Київ, 2021. С. 188-193.
 26. Філінюк А. Викладачі та випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в культурно-інтелектуальному просторі сучасного м. Хмельницького // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України /[ редкол.: Баженов Л. В. (голова), Єсюнін С. М. (співголова, відп. ред.) та ін.]. Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2021. С. 520-527.
 27. Філінюк А., Григоренко О. Мистецтво Волині ХVІ – ХVІІ ст. у науковій спадщині професора Мечислава Гембаровича // Слов’янський світ і Україна: Збірник наук. праць на пошану ректора рівненського державного гуманітарного університету, професора Руслана Постоловського. Рівне : О. Зень, 2021. С. 302-307.
 28. Філінюк А. Г. Лев Баженов у науковій і краєзнавчій співпраці кафедри історії України і Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України // Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень на Поділлі і південно-Східній Волині: досвід, проблеми, перспективи (До 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова): матеріали наукового круглого столу 05.02.2021 р., м. Кам’янець-Подільський /[ ред кол.: С. А. Копилов (голова), О. П. Реєнт (спіголова), В. С. Степанков (співголова), Л. В. Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОРВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 87-99.
 29. Філінюк А. Г., Бахмат Н. В. Людина, педагог, учений перлини Поділля (штрихи до портрета Миколи Івановича Бахмата) // Слідами історії Чемеровеччини (до 515-річчя відомої українки Роксолани (Анастасії Лісовської): зб. пр. за матеріал. всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф., 20 листопада 2020 р. /[ редкол.: Л.В. Баженов (голова), Г.А. Мороз (відп. секретар) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2021. С. 352-363.
 30. Філінюк А. Г. Місця пам’яті про НЕП на Поділлі як наукова проблема // Поділля в добу непу (1921–1928 рр.): Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, 22 грудня 2020) Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2021. С. 133-139.
 31. Філінюк А. Г. Місця пам’яті Голодомору на Хмельниччині та суспільне переосмислення історії 1932–1933 рр. // Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду: науковий збірник за підсумками міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.). Житомир : Полісся, 2021. С. 188-193.
 32. Філінюк А. Г. Сучасне вивчення, осмислення уроків про місце і роль українського народу в Другій світовій війні // Постать Василя Порика в багатополярному полі національної пам’яті України про Другу світову війну. Матеріали всеукраїнського наукового круглого столу (с. Порик Хмільницького району, 22 липня 2021 р.) /[ редкол. кол.: Гальчак С. Д. (голова), Баженов Л. В., Філінюк А. Г. та ін.]. Вінниця : ПП Борисюк, 2021. С. 19–30.
 33. Філінюк А. Г. Проблема інкорпорації Правобережної України в праці Д. Бовуа «Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793–1914 рр. Київ : ТОВ «Вид-во «КЛІО», 2020» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 71–72.
 34. Філінюк А. Г. Місце і роль кераміки в національній культурній спадщині України // Місце барської кераміки в гончарній спадщині України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю в м. Бар, 12 вересня 2021 р.) /[ відп. ред.: А. Л. Щербань. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 13-22.
 35. Філінюк А. Г. Проблема управлінської еліти в працях професора Віталія Олуйка // Українська незалежність: 30 років поступу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18 серпня 2021 р.) /[ ред. кол.: С. В. Гамалія (співгол.), В. О. Лабазюк (співгол.) Л. В. Баженов (співгол.), В. С. Прокопчук (співгол.), В. Р. Адамський (відп. ред.) та ін.]. Житомир : ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. С. 492–503.
 36. Філінюк А. Г. До питання про мистецькі взаємовпливи в працях К. Широцького передреволюційного десятиліття // Кость Широцький в українському історико-культурному просторі. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 135-й річниці від дня народження відомого історика. етнографа, мистецтвознавця, подолянина Костя Широцького (Вінниця, 26 листопада 2021 р.). Вінниця: Балюк І. Б., 2021. С. 130-145.
 37. Філінюк А. Г. Місце українського народу в Хотинській війні 1621 р. та її впливі на міжнародні відносини у висвітленні М. Алекберлі // ХІІІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 400-річчю Хотинської війни. Тези доповідей, Чернівці, 22 ‒ 23 жовтня 2021 р. / Наук. ред. О.В. Добржанський. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. С. 13-14.
 38. Філінюк А. Г. Міфи про Велику Вітчизняну війну як системний чинник у гібридній війні Росії проти України // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. /[ упоряд.: А. А. Криськов, В. В. Вишньовський та Н. В. Габрусєва]. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. С. 120-123.