Кліщинський Павло Володимирович

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Кандидат історичних наук, старший викладач. Забезпечує викладання навчальних дисциплін з історії України, історії української культури, історії науки і техніки та української історіографії Фахівець з нової і новітньої історії України.

Народився 26 січня 1983 року в с. Сахкамінь Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Одружений, виховує доньку. У 2006 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного університету. Протягом 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі. З 2009 р. асистент, з грудня 2011 р. старший викладач, а з серпня 2015 р. доцент кафедри історії України. Керує написанням курсових і дипломних робіт та педагогічною практикою студентів. Працює наставником студентської академічної групи.

У 2010 році у спеціалізованій вченій раді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка захистив кандидатську дисертацію „Правобережна Україна в роки Першої світової війни: соціально-економічний та громадсько-політичний аспекти (1914 – лютий 1917 рр.). У 2014 р. опублікував науково-методичний посібник «Історія науки і техніки». Автор 37 публікацій.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами історії України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Взяв участь у роботі 18 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Кліщинський П. В. Осередки політичних партій на Поділлі в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія історична. Вип. ХІІІ. «Історичні науки». Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. С. 244-250. URL https://drive.google.com/file/d/1IwESoFTVY2Yf85g1rKc8t9ZzDF194ptM/view
 2. Кліщинський П. В. Буковина в роки Першої світової війни: військово-дипломатичний аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[ редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 272-282. URL : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Кліщинський П. В. Трансформаційні процеси в промисловості Хмельниччини в роки незалежності (на матеріалах статистики) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 268-277. URL : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Кліщинський П. В. Кам’янець-Подільська учительська семінарія в роки Першої світової війни: функціонування в умовах евакуації (1915–1916 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Т. 30: На пошану академіка В. А. Смолія. С. 329-337. URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/
 5. Кліщинський П. В. Трансформаційні процеси в сфері освіти Хмельниччини в період незалежності України: історико-статистичний аналіз // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 33: До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка. С. 226-241. URL : https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Кліщинський П. В. Суспільно-політичне становище на Поділлі напередодні Революційних подій початку 1917 р. // Сторінки історії Української революції та більшовицьких репресій в Україні (1917 – 1930-ті рр.): зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. С. 24-38.
 2. Кліщинський П. В. Репресії на Кам’янеччині за матеріалами книги П. Гладченка «Кам’янеччина: села і люди» // Вісник Хмельницького національного університету. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору)». Хмельницький, 2018.
 3. Кліщинський П. В. Причини та передумови Першої світової війни у висвітленні преси // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х частинах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 17. Ч. 1.
 4. Кліщинський П. В. Стан української промисловості в Кам’янецьку добу Директорії УНР // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків” (м. Кам’янець-Подільський, 7-8 жовтня 2019 р.). Кам’янець-Подільський, 2019. С. 68-78.
 5. Кліщинський П. В. Діяльність громадських організацій в роки Першої світової війни у висвітленні сучасної української історіографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип.18. Т.1. С. 37-38.
 6. Кліщинський П. В. Вінницька учительська семінарія в умовах Першої світової війни (1914-1917 рр.): організація навчально-виховного процесу і викладацько-учнівський контингент // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х частинах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип.17. Ч.1. С. 31-33
 7. Кліщинський П. В. Учительські семінарії Поділля в період Першої світової війни // Матеріали XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції [присв. 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при КПНУ імені Івана Огієнка]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 196-201.
 8. Кліщинський П. В. Аграрний сектор Хмельницької області в період незалежності України: історико-правовий і статистичний аналіз // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. С. 186-196.
 9. Кліщинський П. В. Українська дипломатія і «польське питання» на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь віки-ІІ. Збірник наукових праць міждисциплінарної науково-практичної конференції 26 листопада 2020 року. Вінниця: Твори, 2020. С. 136-142.
 10. Кліщинський П. В. Фонд Надзвичайного уповноваженого з устрою біженців в Подільській губернії як джерело з вивчення біженського руху в регіоні в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х частинах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 18. Ч.1. С. 31-33.