Олександр Борисович Комарніцький

ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КОМАРНІЦЬКИЙ


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Народився 23 лютого 1974 р. у с. Пижівка Новоушицького району Хмельни­цької області у сім’ї колгосп­ників. Батько Борис Васильо­вич (помер у 2001 р.), мати Ольга Олександрівна сформу­вали у сина такі риси, як скромність, повагу до людей, працелюбність, самостійність, любов до рідної землі. Тут, у рідному селі, закінчив у 1989 р. неповну середню шко­лу.

У 1989 р. обрав для навчання Балинське училище-радгосп, де оволодів професією майстра сільського будівництва. За цей час обирався старостою, проф­оргом групи, був секретарем комсомольської організації. У 1992-1993 р. працював у рідному селі будівельником. У 1993 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Під час навчання у вузі вів активне громадське життя. Протягом п’яти років навчання обіймав посаду старости групи, був головою факультетського студентського профспілкового комітету, входив до складу студентського ректорату. На IV-V курсах був президентським стипендіатом, брав участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з історії та методики її викладання. З ІІІ курсу працює над темою дипломної роботи «Стара Ушиця у XIX – на початку XX ст.» (науковий керівник – професор І.В.Рибак). У 1997 р. опублікував першу наукову статтю «Стара Ушиця на зламі епох (ХІХ – ХХ ст.)».

Після закінчення у 1998 р. історичного факультету з відзна­кою і отримання фаху вчителя історії та правознавства, служив у Збройних Силах України. Військову службу проходив в авіаційній військовій частині (смт. Вапнярка Вінни­цької області). Служив на посадах планшетиста, кодувальника.

У квітні 1999 р. демобілізувався з армії, після чого почергово працював керівником авіамодельного гуртка Кам’янець-Подільської станції юних техніків, педагогом-організатором дитячого оздоровчого табору «Чайка» (с. Врублівці Кам’янець-Подільського району), співробітником Центру соціальної служби для молоді.

З жовтня 1999 р. повертається на історичний факультет свого рідного закладу як завідувач навчального корпусу №2. Рекомендував його на цю посаду тодішньому ректору А.О.Ко­пилову декан факультету О.М.Завальнюк. За його активної участі було перепрофільовано приміщення колишнього спорт­залу під конференц-зал, навчальний корпус під’єднано до міської тепломережі, відремонтовано його фасад, упорядко­вано прилеглу територію, проведено добротні ремонти у коридорах 1-го та 3-го поверхів, приміщеннях бібліотеки, деканату, лекторської, кафедр, навчальних аудиторій та кабінетів тощо.

Декан запропонував О.Б.Комарніцькому тему кандидатської дисертації «Містеч­ка Правобережної України в добу Української революції 1917-1920 рр.». У  2001 р. вступив до аспірантури К-ПДПУ. При цьому продовжував вчительську практику, керуючи у Кам’янець-Подільському колегіумі №4 і обласному педагогічному ліцеї науковими роботами членів Малої акаде­мії наук. Працював у складі робочої групи, яка розробляла «Стратегічний план економіч­ного розвитку Кам’янця-Подільського на 2001-2005 рр.», був спостерігачем, членом виборчої дільничої комісії на виборах до Верховної Ради України, місцевих рад, Президента України. Член ГО «Партія відродження Кам’янця-Подільського». Закін­чив факультет муніципального управління.

У листопаді 2001 р. О.Б.Комарніцького призначили директором Кам’янець-Подільського міського державного архіву. Керівнику вдалося покращити загаль­ний мікроклімат у колективі, відремонтувати читальний зал, відновити співпрацю з Державним архівом Хмельницької області (директор – П.Я.Слободянюк), вирішувати питання зміцнення матеріально-технічної бази. Було налагоджено контакти з «АвтоКразом», керівництво якого надавало допомогу у перепрофілюванні приміщень архіво­сховища (планувалося розмістити архівні фонди, що знахо­дилися в аварійних приміщеннях жіночого домініканського і францисканського костелів).

З січня 2002 р. посів посаду помічника ректора педуніверситету (з березня 2003 р. – державного, з січня 2008 р. – національного університету). Досвід, набутий на попередній роботі, дозволив йому одразу ж включитися у роботу по виконанню тих завдань, які поставив перед колективом закладу новопризначений керівник. Олександр Борисович з великою відповідальністю і професіо­налізмом ставився до своїх службових обов’язків, виявляв ініціативу, наполегливість, працелюбність.

З лютого 2002 р. зайняв ще й посаду викладача кафедри історії України: спочатку забезпечував викладання архівознав­ства на історичному факультеті, керував архівною практикою, а з 2003 р. викладав історію України на факульте­тах фізичної культури, іноземної та української філології, керував написанням курсових та дипломних робіт. У лютому 2006 р. його обрали старшим викладачем, а в квітні 2007 р. – доцентом кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2005-2006 н.р. О.Б.Комарніцькому доручили викладати для студентів-істориків дисципліну «Джерелознавство історії України». Наприкінці 2006 р. викладач опублікував навчально-методичний посібник з цієї дисципліни. Працював на факультеті довузівської підготовки, готуючи абітурієнтів до вступу у виші. У 2007 р. для них викладач видав навчальний посібник «Історія України: матеріали для підготовки до тестування». 23 грудня 2008 р. рішення атестаційної колегії МОН України О.Б.Комарніцькому присвоїли вчене звання доцента кафедри історії України.

Наукові інтереси пов’язані насамперед з тематикою Української революції 1917-1920 рр., зокрема містечок Правобережної України. ІІрацюючи над темою канди­датської дисертації, він опрацював понад 340 робіт істориків, 200 назв тогочасної періодики, десятки тисяч документів із 594 архівних справ різних фондів Центральних державних архівів вищих органів влади України, громадських об’єднань, історичного архіву у м. Києві, літератури і мистецтва, Держав­них архівів Вінницької, Київської, Хмельницької області, м. Києва, Кам’янець-Подільського міського архіву. У 2005 р. вчений опублікував ґрунтовну монографію «Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр.». У грудні того ж року захистив кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Список використаних джерел та літератури склав понад 1400 позицій. 13 квітня 2006 р. рішення спеціалізованої вченої ради цього вишу затвердила Вища атестаційна комісія України. У 2009 р. О.Б.Комарніцький опублікував ще одну монографію з теми дисертації «Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр.».

У 2006 р. розпочав роботу над темою докторської дисертації «Студентство радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)». Крім того, досліджувалися й інші, переважно краєзнавчого характеру, питання української історії. Зокрема, він займається вивченням історії Кам’янець-Подільського державного (національного) універ­ситету імені Івана Огієнка. У 2003-2012 рр. у співавторстві видав і перевидав історичні нариси, довідково-статистичні матеріали, присвячені навчальному закладу, взяв участь у написанні ґрунтовної колективної монографії «Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення», ювілейного видання «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка». У 2008 р. спільно з О.М.Завальнюком вчений опублікував ґрунтовне видання монографічного типу «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України», а у 2011 р. – у співавторстві з проф. В.С.Прокопчуком – науково-документальне видання «Від університету педагогічного – до університету національного». Крім цього, О.Б.Комарніцькому вдалося підготувати і видати оригінальні праці. Так, у 2008 р. у співавторстві з М.С.Солопчуком було опубліковано нарис «Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949-2008 рр.)», а у 2009 р. – спільно з М.В.Моштаком – «Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». Він є співавтором колективної монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку», брошур, присвячених керівникам Кам’янець-Подільського ІНО П.Г.Клепатському, М.М.Хведоріву (Федорову), П.М.Бучинському. У 2009 р. вчений уклав збірку матеріалів «Святкування 90-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Кам’янцю-Подільському Олександр Борисович у співавторстві присвятив історико-популярний нарис «Кам’янець-Подільсь­кий», а також видання «Нариси з історії Кам’янця-Подільського», «Кам’янець-Подільський: історія і сучасність». У 2003 і 2007 рр. з’явилися ґрунтовні видання «Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини», а у 2010 р. – навчальний посібник для студентів історичного факультету «Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.». Вийшли також науково-документальні видання «Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.)», «Хмельниччина у 1941-1944 рр.: Хроніка війни», «Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині. 1941-1944», «Архівна справа на Хмельниччині».

О.Б. Комарніцький – автор (співавтор) понад 35 біографічних нарисів, трьох видань, присвячених  науково-педагогічній діяльності професора О.М. Завальнюка. Спільно з О.М.Завальнюком видав науково-популярні видання «Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник», «Василь Малий – людина, педагог, вчений», «Народний мер (до 55-річчя від дня народження міського голови м. Кам’янця-Подільського (2008-2010 рр.) Анатолія Макаровича Нестерука)». О.Б.Комарніцького залучали до підготовки бібліографічних покажчиків «Україна наприкінці ХІХ ст. – у 30-х рр. ХХ ст. (наукова школа)», «Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці: Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія», «Просвітницький рух на Поділлі».

З 2007 р. – член редколегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі».

У серпні 2012 р. повернувся на історичний факультет на рідну кафедру історії України, де продовжив викладати студентам історичного факультету джерелознавство історії України. На економічному факультеті для студентів І курсу читав курс історії України. Почав керувати науковою роботою аспірантів. Зокрема, В.В.Покалюк темою свого дослідження обрав історичне минуле сільськогосподарських вишів у 20-30-ті рр. ХХ ст., а В.В.Пагор – медичних. Крім цього, за сумісництвом Олександр Борисович працював на кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, де забезпечував викладання на педагогічному факультеті безпеки життєдіяльності і охорони праці у галузі.

З вересня 2012 р. за сумісництвом обійняв посаду доцента Кам’янець-Подільської філії Національного університету Державної податкової служби України, а з лютого 2013 р. – викладача Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу НУДПС України. У коледжі успішно готував студентів до участі в предметних олімпіадах з історії України. Так, у 2013 р. студент Тарас Павлік посів друге місце на ІІ (обласному) етапі олімпіади з історії України серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а в 2014 р. – третє. У 2016 р. Богдана Яворницька перемогла на міській олімпіаді, а згодом – і на обласній. Проводив значну навчально-методичну роботу. У 2014 р. опублікував навчальний посібник «Історія України (ХХ ст. – 2014 р.)», який призначений для студентів коледжів, технікумів та училищ. Наступного року видав навчальний посібник «Історія України», який охопив період від найдавніших часів і до сьогодення.

З 2015 р. О.Б.Комарніцький забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного профілю у Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі. Олександру Борисовичу присвоєно звання «викладач-методист». Він є викладачем вищої категорії.

У листопаді 2014 р. вступив до докторантури рідної кафедри, продовживши роботу над темою темою дисертації «Студентство педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)» під керівництвом О.М.Завальнюка. З теми дисертації упродовж 2007-2017 рр. опублікував 132 публікації. Серед них – 1 монографія («Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.») (57,20 др. арк.). 50 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України. 8 статей вміщено у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Частина публікацій  опублікована у престижних наукових збірниках – «Історіографічні дослідження в Україні», «Чорноморський літопис», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: історія», «Архіви України», «Український селянин» (Черкаський національний університет), «Проблеми історії України» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича» та ін. Основні положення докторської дисертації апробовано на 20 міжнародних, 32 всеукраїнських, 21 регіональній конференціях, які відбувалися у Києві, Дніпропетровську, Луганську, Миколаєві, Херсоні, Полтаві, Сумах, Житомирі, Вінниці, Чернівцях, Маріуполі, Глухові, Ніжині, Корсуні, Бердичеві та ін. містах. 23 лютого 2018 р. О.Б.Комарніцький успішно захистив докторську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради рідного університету, а в липні отримав відповідний диплом. У червні того ж року кандидатську дисертацію захистив аспірант В.В.Пагор, а в жовтні відбудеться захист дисертації В.В.Покалюка.

22 квітня 2009 р. О.Б.Комарніцький вступив до Національної спілки краєзнавців України, у лютому 2011 р. – Національної спілки журналістів України. У січні 2010 р. його обрали головою Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України.

З травня 2019 р. – заступник декана історичного факультету з науково-дослідної роботи та інформатизації освітнього процесу. У тому ж році О. Б. Комарніцького обрали членом науково-методичної комісії сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У 2019 р. вченого обрали академіком Національної академії вищої освіти України, а в 2020 р. – вченим секретарем відділу історії НАНВО України. З 2020 р. – заступник голови наукової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Загалом, науковий доробок О.Б.Комарніцького становить понад 466 опублікованих наукових праць, серед яких 5 монографій, 38 книг, брошур, покажчиків, 5 навчальних посібників.

Олександр Борисович проводить значну громадську роботу. Зокрема, виконував обов’язки помічника-консультанта депутата Хмельницької обласної ради Завальнюка О.М. Нині на громадських засадах входить до складу архітектурно-містобудівної ради, комісії із встановлення меморіальних знаків виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, музейної ради Кам’янець-Подільського історичного музею-заповідника, атестаційної колегії Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».

Нагороджений цінним подарунком Верховної Ради України, Грамотами Інституту історії України НАН України, Національної спілки краєзнавців України, Почесними грамотами Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради, управлінь освіти і науки управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації, ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області, Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відзнакою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському університеті», подякою Хмельницького обласного благодійного фонду «Хесед-Бешт». Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Лауреат премії академіка Іона Винокура. Переможець ХІІІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт  у номінації «Гуманітарні НДР» (2018 р.).

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / [ред. рада: В.Г.Кремень (голова) та ін.; редкол. тому: О.М.Завальнюк (голова) та ін.]. Київ : Знання України, 2010. 447 с.

Комарніцький О.Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917-1920 рр. : монограф. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. 312 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. 320 с.

Від університету педагогічного до університету національного / В.С.Прокопчук, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2011. 680 с.

З любов’ю до України, з повагою до людей … До 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М. Завальнюка / [уклад.: О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. 212 с.;

Досліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності професора О.М.Завальнюка / [уклад.: О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 368 с.

У пошуках історичної правди: до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка О.М.Завальнюка / [уклад.: В.С.Степанков, А.Г.Філінюк, О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 464 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Історія Кам’янець-Подільського державного університету (1918-2003 рр.): довід.-стат. матеріали / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. 88 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. До історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918-2010 рр.): довід.-стат. матеріали. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2011. 112 с.

Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2012 рр.): іст. нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. 340 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 768 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський: іст.-краєзн. нарис. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. 120 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський: історія і сучасність. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. 136 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б., Стецюк В.Б. Минуле і сучасне Кам’янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини: іст. нариси. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. Вип.2. 452 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Народний мер (до 55-річчя від дня народження міського голови м. Кам’янця-Подільського (2008-2010 рр.) Анатолія Макаровича Нестерука). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. 136 с.

Комарніцький О.Б., Моштак М.В. Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. нарис. Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А, 2009. 216 с.

Святкування 90-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірка матеріалів / [уклад., автор вступ. статті О.Б.Комарніцький]. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 124 с.

Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921 рр.): Дослідження. Документи. Матеріали. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. 512 с.

Солопчук М.С., Комарніцький О.Б. Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету (1949-2008 рр.): іст. нарис. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 164 с.

Хмельниччина у 1941-1944рр.: Хроніка війни / О.М.Завальнюк, Ю.В.Олійник, О.Б.Комарніцький. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. 140 с.

Комарніцький О.Б. Аграрна історія України: навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Видавництво «Рута», 2019. 174 с.

Комарніцький О.Б. Джерелознавство історії України: навч.-метод. посіб. для студентів історичних факультетів. Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2006. 172 с.

Комарніцький О.Б. Історія України (ХХ ст. – 2014 р.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України I-ІІ рівн. акредит. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 328 с.

Комарніцький О.Б. Історія України: матеріали для підготовки до тестування: навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2007. 456 с.

Комарніцький О.Б. Історія України: навч. посіб. для студ. коледжів, технікумів та училищ. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 596 с.

Завальнюка О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.: навч. посібник для студентів іст. ф-ту. Кам’янець-Подільський Аксіома, 2010. 116 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Монографії, підручники, навчальні посібники

 

 1. Копилов С., Завальнюк О., Філінюк А., Комарніцький О. та ін.. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 208 с. (24, 26 др. арк.).
 2. Тріпак М. М., Комарніцький О. Б., Скрипник А. Ю., Комарніцька Л. М., Боровисюк Т. В. Віхи зростання: технікум-інтернат, коледж, інститут (1971-2021 рр.): монографія / за заг. ред. О. Б. Комарніцького. Кам’янець-Подільський: ВПЦ Західноукр. нац. ун-ту «Економічна думка», 2021. 464 с. (38,8 др. арк.).

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 

 1. Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у працях науковців // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: О.П.Реєнт (голов. ред.), О.М.Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 182-267. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Onkp_2018_25_13
 2. Комарніцький О. Б. Бригадно-лабораторний метод навчання і студентство педагогічних закладів вищої освіти УСРР (середина 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) // Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В.В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя :Вид-во комунального закладу вищої освіти«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2021. Вип. 2 (5). https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/126
 3. Комарніцький О. Б. Діяльність студентів педагогічних технікумів УСРР у наукових гуртках у 1920-ті рр. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[редкол.: А.Г.Філінюк (відп. ред.), С.А.Копилов, С.В.Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип.12. С. 189-198. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_20
 4. Комарніцький О. Б. Діяльність студентських клубів педагогічних навчальних закладів УСРР у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. ХХХ. Збірник наукових праць / [редкол.: О. Мельничук (гол. ред.), Ю. Зінько, А. Войнаровський та ін.]. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 26-34. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzvdpu_ist_2019_30_5
 5. Комарніцький О. Б. Доцент І. В. Івах на чолі Кам’янець-Подільського педінституту: зростання авторитету вишу (1966-1977 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: О.П.Реєнт (голов. ред.), О.М.Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 315-347. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Onkp_2018_25_16
 6. Комарніцький О. Б. Забезпечення студентів київських педагогічних закладів освіти навчальними приміщеннями і гуртожитками (1930-ті рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць / [редкол.: Баженова Г. Ю., Л. В. Гриневич, С. О. Костилєва (гол.) та ін.]. Київ: Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2021. Вип. 52. С. 257-270. Web of Science. URL: http://historypages.kpi.ua/article/view/236165
 7. Комарніцький О. Б. Забезпечення харчуванням студентів подільських педагогічних закладів освіти у 1930-ті рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В.Степанков (відп. ред.), В.Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. Т. 29. С. 269-280.URL: https://drive.google.com/file/d/1gfr-OYlZNiM5FdricUSyIfCN2JlgpXek/view
 8. Комарніцький О. Б. Корисне і своєчасне видання про Кам’янець-Подільський доби Української революції 1917–1920 рр. Хоптяр Андрій. Кам’янець-Подільський – столиця Української Народної Республіки. Історичний нарис / Туристичний путівник. Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. 49 с. / 71 с. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки / [редкол.: В. Магась (гол. ред.), В. Степанков (відп. ред.), В.Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. Т. 30. С. 403-407. URL: https://drive.google.com/file/d/11R_9q5TvhzN9st3JunbWYc6BvXzmDJxM/view
 9. Комарніцький О. Б. Матеріальне становище студентства педагогічних вишів Одеси у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Записки історичного факультету: збірник наукових праць / [редкол.: В. Г. Кушнір (гол. ред.), П. І. Барвінська, О. А. Бачинська та ін.]. Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. Вип. 29. С. 116-138. URL: http://zif.onu.edu.ua/article/view/153353
 10. Комарніцький О. Б. Організація харчування студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у середині 1930-х рр. // Україна–Європа–Світ: міжнарод. зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини / [редкол.: Л. М. Алексієвець (гол. ред.), Ю. М. Алексєєв, М. М. Алексієвець та ін.]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 21. С. 297-303. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12724
 11. Комарніцький О. Б. Студенти Кам’янець-Подільського педагогічного вишу і навчальний процес у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Вип. 11. С. 403-416. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2018_11_39
 12. Комарніцький О. Б. Участь студентів Кам’янець-Подільського ІНО в оборонно-масовому русі в СРСР у 1920-ті рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : іст. науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. Т. 31. С. 22-32. URL: https://drive.google.com/file/d/18SakwFoFzs2c01i3ZaUO9V5fUgC6vgSs/view
 13. Комарніцький О. Б. Участь студентів Кам’янець-Подільського педагогічного вишу у роботі партійного та комсомольського осередків (20–30-ті рр. ХХ ст.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[редкол.: В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій, Л. Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. Т. 28. С. 447-459. URL: https://drive.google.com/file/d/1ShKVnZkyLvwY1Ek4_k92mLf9PCN7T8iQ/view
 14. Комарніцький О. Б. Чернігівський педагогічний виш: формування студентського складу та його основні характеристики (20–30 ті рр. ХХ ст.) // Сіверянський літопис: наук. журн. /[редкол.: С. М. Шумило (гол. ред.), в. О. Дятлов, О. Б. Коваленко та ін.]. Чернігів, 2020. № 1 (151). С. 193-203. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/170699/19-Komarnitskyi.pdf?sequence=1
 15. Комарніцький О., Комарніцька Л. Ukrainian-Jewish relations during the period of the UNR Directory: based on the information on the towns of Right-Bank Ukraine // Східноєвропейський історичний вісник / [редкол.: В. І. Ільницький (гол. ред.), М. Д. Галів (відп. ред.), М. Віткунас та ін.]. Дрогобич : вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 18. С. 107–117 (Категорія «А»; Web of Science). URL: https://www.researchgate.net/publication/350585424_UKRAINSKO-EVREJSKI_VIDNOSINI_U_DOBU_DIREKTORII_UNR_NA_MATERIALAH_MISTECOK_PRAVOBEREZNOI_UKRAINI
 16. Комарніцький О., Комарніцька Л. Providing Studying Rooms and Hostels for Students of Pedagogical Educational Institutions of National Minorities (20 – 30s of the XX Century) // Bulgarian Journal of Historical Education. History / Editor-in-Chief: Dr. Plamen Mitev. Година XXVIII. Кн. 4. София, 2020. С. 408-421. Web of Science. URL: https://history.azbuki.bg/en/history/sadarzhanie-na-sp-istoriya-2020-g/sp-istoriya-knizhka-4-2020-godina-xxviii/
 17. Комарніцький О., Недошитко І. Більшовизація студентів педагогічних закладів національних меншин в УСРР/УРСР 1920–1930-х рр.: мета, засоби, завдання // Український історичний журнал. Київ, 2021. №. 2. С. 93-111. (Категорія «А»; Web of Science). URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/179956
 18. Степанков В. С., Комарніцький О. Б. Декан О.М.Завальнюк : нові якості історичного факультету в 1993-2001 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: О. П. Реєнт (голов. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 718-738. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Onkp_2018_25_34
 19. Степанков В. С., Комарніцький О. Б. Олександр Завальнюк: біографічний портрет яскравої особистості, талановитого вченого, визначного педагога і менеджера вищої освіти // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : іст. науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. Т. 33. С. 9-41. URL: https://drive.google.com/file/d/1HjBsR1m0Y44AoCePN0LfIkyK3HkY4ZTy/view
 20. Степанков В. С., Комарніцький О. Б. Ректор, професор О. М. Завальнюк і реалізація курсу на підвищення ролі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в регіональних процесах (2002-2012 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: О. П. Реєнт (голов. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 374-391. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Onkp_2018_25_18
 21. Філінюк А. Г., Глушковецький А. Л., Комарніцький О. Б. Конференційна осінь вчених-істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: іст. науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 340-353. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_35
 22. Філінюк А., Глушковецький А., Комарніцький О. Наукові форуми в Кам’янець-Подільському центрі наукових гуманітарних студій // Український історичний журнал. Київ, 2020. № 1. С. 224-230 (Категорія «А»; Web of Science). URL: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_1_21

Навчально-методичні посібники, інші друковані навчально-методичні праці

 

 1. Комарніцький О. Б. Аграрна історія України: навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Видавництво «Рута», 2019. 174 с.
 2. Комарніцький О. Б. Охорона праці в галузі професійної діяльності випускників історичного факультету: навч. посіб для студ. іст. ф-тів. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 120 с.
 3. Комарніцький О. Б. «Розвиток капіталістичних відносин у наддніпрянському селі в ХІХ – на початку ХХ ст.»: з досвіду викладання навчальної дисципліни // Проблеми дидактики історії: зб. наук. пр. /[редкол.: С. А. Копилов (наук. ред.), І. О. Кучинська, В. А. Дубінський та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип.10. С. 139-146.
 4. Комарніцький О. Б. Особливості навчання історії в умовах Нової української школи // Шляхи реалізації концептуальних засад НУШ при вивченні історії у закладі загальної середньої освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 16–17 жовтня 2020 р. / [редкол.: Н. В. Ігнатенко, Л. В. Костюк, Т. В. Ладиченко та ін.].Тернопіль: Видавництво ТНПУ, 2020. С. 55-58.
 5. Комарніцький О. Б. Створення НАТО як результат нездатності ООН повоєнного періоду забезпечити мир у світі: на матеріалах навчального посібника «НАТО – cила, що захищає мирних громадян» // Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 27-31.

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Комарніцький О. Б. Виконання плану прийому студентів до педагогічних закладів освіти УСРР у другій половині 1920-х рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 36-37.
 2. Комарніцький О. Б. Громадсько-політична діяльність Дрогобицького педінституту роки перебудови // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Вип.19. У 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка,   Т. 1. С. 35-37.
 3. Комарніцький О. Б. До питання про систему педагогічної освіти радянської України у середині – другій половині 1930-х рр. // Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50-річчю від дня створення Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, м. Кам’янець-Подільський, 1 червня 2021 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 64-75.
 4. Комарніцький О. Б. До питання про участь студентів педагогічних вишів України у дослідженні археологічних, архівних та етнографічних пам’яток (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Пам’яткознавство: сучасні аспекти: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Кам’янець-Подільський, 15-16 травня 2020 р. /[редкол: Л. В. Баженов, А. Л. Глушковецький, О. М. Завальнюк та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 28-31.
 5. Комарніцький О. Б. Документи регіональних архівних установ про шефську роботу студентів педагогічних закладів освіти УСРР серед робітників і червоноармійців у 1920-ті – у першій половині 30-х рр. ХХ ст. // Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С.А. Копилов (співголова), А.В. Хромов (співголова), О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2021. С. 106-109.
 6. Комарніцький О. Б. Журнал «Студент революції» про діяльність студентських клубів закладів вищої освіти УСРР у 1920-х – на початку 1930-х рр. // The 2 nd International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (August 25-27, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. Р. 318-324.
 7. Комарніцький О. Б. Журнал «Студент революції» про допомогу студентів ЗВО УСРР колгоспникам під час посівних і збиральних кампаній Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 28-30
 8. Комарніцький О. Б. Забезпечення студентства польських педагогічних закладів освіти радянської України навчальними і житловими площами (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття – ІІ: зб. наук. пр. міжнарод. міждисциплінар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 26 листопада 2020 р. / [редкол.: А. Загнітко (наук. ред.), Г. Ситар, Ж. Краснобаєва-Чорна та ін.]. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 142-147.
 9. Комарніцький О. Б. Кам’янець-Подільська міська організація НСКУ: друге десятиліття ХХІ ст. (основні результати діяльності) // Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень Поділля та Південно-Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження Лева Васильовича Баженова): матеріали наукового круглого столу, м. Кам’янець-Подільський, 5 лютого 2021 р. / [редкол.: С. А. Копилов (гол.), О. П. Реєнт, В. С. Степанков та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 122-131.
 10. Комарніцький О. Б. Мій перший студентський досвід: спогад про навчання в Балинському училищі-радгоспі // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Зб. наук.-краєзнавч. праць. /[редкол.: В. С. Прокопчук (гол.), В. Р. Адамський, Л. В. Баженов та ін.]. Дунаївці, Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2020. Вип. 8. С. 474-479.
 11. Комарніцький О. Б. Містечка Чемеровеччини у добу Української революції1917-1920 рр. // Слідами історії Чемеровеччини (до 515-річчя відомої українки Роксолани (Анастасії Лісовської): зб. пр. за матеріал. всеукр. наук. іст.-краєзнавч. конф., 20 листопада 2020 р. / [редкол.: Л.В. Баженов (голова), Г.А. Мороз (відп. секретар) та ін.]. Кам’янецьПодільський: «Друкарня Рута», 2020. С. 129-141.
 12. Комарніцький О. Б. Факультет фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного педінституту (університету) у перше десятиліття незалежності України // Українська незалежність: 30 років поступу: матеріли всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18 серпня 2021 р.) / ред. кол.: С. В. Гамалій (співгол.), В. О. Лабазюк (співгол.), Л. В. Баженов (співгол.), В. С. Прокопчук (співгол.), В. Р. Адамський (відп. ред.) та ін. Житомир: ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк»», 2021. С. 438-449.
 13. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Документи державних обласних, міського та відомчих архівів ЗВО про опозиційні настрої студентів педагогічних закладів вищої освіти у 20–30-ті рр. ХХ ст. // Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2020 р., м. Київ, / [редкол.: О. О. Стасюк (голов. ред.), С. В. Маркова (відп. ред.), І. М. Шугальова та ін. ]. Київ: Інститут дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, 2021. С. 88-95.
 14. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Житлові умови студентів Кам’янець-Подільського інституту народної освіти у 20-ті рр. ХХ ст. // Поділля в добу непу (1921-1928): зб. матеріалів ІІ Всеукр. іст.-краєзнавч. конф., м. Хмельницький, 22 грудня 2020 р. / [редкол.: Л. В. Баженов (гол.), С. І. Гребінська, Ю. І. Блажевич та ін.]. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2021. С. 42-46.
 15. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Культурно-масова і фізкультурно-спортивна діяльність студентів закладів вищої освіти Хмельниччини у роки «хрущовської «відлиги» // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції / [редкол.: С. А. Копилов, О. П. Реєнт, Л. В. Баженов (відп. ред.)]. Кам’янець-Подільський:ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 349-355.
 16. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Партійний, національний і статевий склад першокурсників педагогічних закладів освіти УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст. The VI International Scientific and Practical Conference «Innovations technologies in science and practice», February 15 – 18, 2022, Haifa, Israel. P.150-155.
 17. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Соціальний склад першокурсників педагогічних закладів освіти УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. // Débats scientifiques  et  orientations  prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 6), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. Р. 126-127.
 18. Комарніцький О. Б., Комарніцька Л. М. Студентство педагогічних закладів вищої освіти УРСР: опозиційність щодо більшовицької моделі функціонування суспільства (20-і роки ХХ століття) // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті [текст] : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, C. 431-434.