Сергій Васильович Трубчанінов


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Трубчанінов Сергій Васильович народився 17 жовтня 1962 р. у мальовничому селі Тальянки Тальнівського району Черкаської області, відомому в світі свої­ми археологічними пам’ятками (тут існувало велетенське поселення – «місто» трипільської культури).

Батько – Василь Михайлович Трубчанінов (1925-1973) – уродженець Харківської області, нащадок чугуївських козаків, учасник Великої Вітчизняної вій­ни з 1942 р. Після закінчення Харківського зоотехнічного інституту працював за спеціальністю в різних радгоспах в Україні та Російській Федерації. Згодом був призначений директором радгоспу-технікуму в с. Тальянки. Захистив дисертацію на ступінь кандидата економічних наук. Мати – Ганна Гаврилівна Трубчанінова (Янченко) (1930-1999) – уродженка Омської області Російської Федерації, закінчила Львівський юридичний технікум. Працювала завідувачкою бібліотеки Тальянківського радгоспу-технікуму. Сестра – Валентина Василівна Томчук (1956 р. н.) – кандидат економічних наук, доцент, проживає з сім’єю в м. Вінниця.

1969 року батько був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, згодом був обраний деканом зоотехнічного факультету. У зв’язку з цим сім’я переїхала до Кам’янця-Подільського.

Сергій Васильович у 1969-1979 рр. навчався в Кам’янець-Подільській СШ № 2 ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання учень проявив особливий нахил до вивчення історії та географії, був учасником міських та обласних олімпіад з названих предметів, відзначений похвальними грамотами. Саме тому вибір майбутньої професії не став великою проблемою. У 1979 р. він вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Навчався сумлінно, займався громадською роботою, влітку працював у студентських будівельних загонах, виявив схильність до наукової діяльності (активний учасник студентських наукових конференцій, під керівництвом професора Л.А. Коваленка та доцента В.С. Степанкова працював над дипломним дослідженням з історії Поділля другої половини XVII ст.). Після закінчення у 1984 р. ВНЗ з відзнакою, вченою радою історичного факультету був рекомендований до вступу в аспірантуру.

У вересні 1984 р. почав працювати за направленням у Костянтинівській неповній середній школі Дзержинського району Житомирської області. Одночасно готувався до вступних екзаменів в аспірантуру. Після успішної здачі екзаменів, у грудні 1984 р. за результатами конкурсу був зарахований на стаціонарну аспірантуру по кафедрі історії СРСР Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова. Науковий керівник — завідувач кафедри, доктор історичних наук Михайло Юхимович Раковський запропонував тему, яка входила в коло дослідницьких проблем кафедри: «Крах блоку міжнародної імперіалістичної реакції та внутрішньої контрреволюції в період інтервенції Антанти і денікінщини. Листопад 1918 — лютий 1920 рр. (на матеріалах Півдня Украї­ни)». У травні 1985 р. був призваний до лав Збройних Сил СРСР. Служив у ракетних військах Сухопутних військ на території Росії, Білорусії, Туркменії. Після закінчення військової служби повернувся до аспірантури, яку достроково закінчив, успішно захистивши 23 червня 1989 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

З серпня 1989 р. працює асистентом кафедри історії СРСР і УРСР Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, а після створення кафедри історії України (жовтень 1990 р.) став працювати старшим викладачем названої кафедри. У березні 1996 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри історії України, у 2009 р. обраний професором цієї ж кафедри. 3 квітня 1997 р. йому присвоєно вчене звання доцента. На сьогоднішній день забезпечує викладання курсів «Історична географія» та «Історія України (1917-1938 рр.)» на історичному факультеті, керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт.

Список опублікованих праць С.В. Трубчанінова налічує більше 150 назв: монографія, статті, повідомлення, посібники і підручники, матеріали конференцій тощо (автор, редактор, член редколегії, рецензент). Член редколегії двох наукових фахових збірників: «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Історичні науки», «Освіта, наука і культура на Поділлі».

Роботу у ВНЗ поєднує з видавничою діяльністю – заснував та очолив приватне видавництво «Оіюм», відоме численними науковими і науково-популярними книгами на історичну і краєзнавчу тематику, які видаються на високому рівні. Зокрема, у 2004 р. книга «Кам’янець-Подільський державний університет в особах» була відзначена грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Трубчанінов С.В. Історико-географічні дослідження. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. Т. 1. 104 с.

Трубчанінов С.В. Історична географія: виникнення наукової дисципліни та її розвиток. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. 196 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. Книга 1. Кам’янець-Подільський : Центр Поділлєзнавства, 1993. 112 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. Книга 2. Кам’янець-Подільський : Центр Поділлє­знавства, 1994. 80 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Давня і середньовічна історія України Навчальний посібник. Київ : Глобус, 1996. 224 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Історія України. Навчальний посібник для 6-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1997. 176 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Історія України. 7 клас: Експериментальний підручник. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2002. 256 с.

Трубчанінов С.В. Практикум з історичної географії України: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. 128 с.

Трубчанінов С.В. Історична географія України: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. 168 с.

Трубчанінов С.В. Історична географія України: курс лекцій. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. 192 с.

Трубчанінов С.В., Олійник С.В. Україна в період між двома світовими війнами: Конспект лекцій. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. 192 с.

Трубчанінов С.В. Країна замків і фортець. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. 56 с.

Трубчанінов С.В., Расщупкін О.І. Кам’янець на Поділлі. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. 112 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Монографії

 1. Копилов С.А., Завальнюк О.М., Філінюк А.Г., Комарніцький О.Б., Трубчанінов С.В., Мельник Е.М., Гаврищук А.П., Горчак Л.В. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. 208 с. (24, 26 др. арк.).
 2. Трубчанінов С.В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2019. 480 с. 25 авт. арк.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

Назви, повні вихідні відомості, покликання

 1. Трубчанінов С.В. Значення праць академіка І.Г.Підоплічка для дослідження історичної географії України давньої доби // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 105-116. [Фахове видання]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2018_11_13
 2. Трубчанінов С.В. Наукова та педагогічна діяльність Василя Данилевича в царині історичної географії // Сторінки історії: збірник наукових праць. Київ : Київський політехнічний інститут, 2018. Вип. 46. С. 73-99. [Включене до наукометричної бази Web of Science Core Collection]. URL: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/10/46_6_Trubachinov.pdf
 3. Трубчанінов С.В. Початок наукового дослідження історичної географії півдня України (2-га третина XIX століття) // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. 2018. Т. 29(68), № 1. С. 45-51. [Фахове видання]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2018_29(68)_1_10
 4. Трубчанінов С.В. Рецепція античних авторів про історичну географію Скіфії в наукових працях 1820–1870-х рр. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Т. 30 (69). 2019. № 3. С. 57-67. [Фахове видання]. URL: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/11.pdf
 5. Трубчанінов С.В. Історико-географічні уявлення в контексті осягнення історії України Михайлом Максимовичем // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 78-90. [Фахове видання]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2019_12_10
 6. Трубчанінов С.В. Українські землі в історико-географічній візії Вінцентія Поля // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. Число 23. С. 52-57. [Фахове видання]. URL: https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.09
 7. Трубчанінов С.В. Відображення історико-географічних уявлень Миколи Гоголя про Україну в його працях початку 1830-х років // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Т.32 (71). 2021. № 1. С. 52-58. [Фахове видання]. URL: https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/1.9

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Трубчанінов С. В. Праця Олексія Барановича в історично-географічній комісії ВУАН // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917–1921 рр. присв.): науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старокостянтинів. 7-8 червня 2019 р. Старокостянтинів : ФОП Словіцький М. Я., 2019. С. 299-302.
 2. Трубчанінов С. В. Проблеми етнографії історії та історичної географії Південної Волині у дослідженнях Леоніда Ленчевського // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917–1921 рр. присв.): науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старокостянтинів. 7-8 червня 2019 р. Старокостянтинів: ФОП Словіцький М. Я., 2019. С. 297-299.
 3. Трубчанінов С. В. Погляди на місце і роль історичної географії в працях науковців наприкінці XIX ст. // Суспільні науки: виклики і сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12–13 червня 2020 року). Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2020. С. 41-46.
 4. Трубчанінов С. В. Історико-географічні погляди професорів вітчизняної історії Харківського університету першої половини XIX ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13: Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л. В. Баженова. С. 55-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2020_13_7
 5. Трубчанінов С. В. Історико-географічні уявлення Миколи Гоголя про Україну та українських козаків // Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 11–12 грудня 2020 р.). Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2020. С. 24-29.
 6. Трубчанінов С. В. Топоніміка Поділля як історичне джерело для дослідження історії Великого князівства Литовського // Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень Поділля та Південно-Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова): матеріали наукового круглого столу (05.02.2021 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2021. С. 221-227.
 7. Трубчанінов С. В. Німецька історіографія першої половини XIX ст. про Скіфію та етнічну приналежність скіфських племен // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 69-70.
 8. Трубчанінов С. В, Єрмакова Д. В. Ульріх фон Вердум: учений, мандрівник, письменник (до 350-річчя подорожі Поділлям) // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України». Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2021. С. 509-520.