Сидорук Сергій Антонович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Народився 29 вересня 1977 р. у Кам’янці-Подільському. У 1999 р. закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. У 2006 р. став аспірантом кафедри історії України, під керівництвом професора А. Г. Філінюка підготував і у 2010 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (тема – «Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794-1874 рр.»).

З 2007 р. почав працювати асистентом кафедри історії України. У 2011 р. обійняв посаду старшого викладача, у 2014 р. – доцента. Автор більш ніж 50 наукових та методичних публікацій, в тому числі монографії (у співавторстві).

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Філінюк А. Г. , Сидорук С.А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 роках: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2016. 316 с.

Сидорук С. А., Клімчук Ю. А. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин наприкінці ХVІІІ – в 40-х рр. ХІХ ст.: (методичні рекомендації). Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2008.  23 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Філінюк А. Г., Сидорук С. А. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс. Монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. 416 с.
 2. Сидорук С. А., Клімчук Ю. А. Наддніпрянська Україна в міжнародних конфліктах Російської імперії у другій половині ХVІІІ – середині ХІХ ст. (Методичні рекомендації для керівників гуртків з історії України). Хмельницький:ФОП Стрихар А. М., 2018. 23 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 1. Сидорук С. А., Черняк О. А. Проблема подвійної ідентичності лівобережної еліти в контексті українсько-російського фронтиру кінця XVIII – середини XIX століття // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип.10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. С. 155-165. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZHBedseOZ2f2hS8C1x046yYdEGycXUd0/view
 2. Філінюк А. Г., Сидорук С. А. Рекрутська повинність як засіб покарання російським самодержавством поляків Правобережної України за участь у повстаннях 1830–1831 та 1863 років // INTERMARUM: історія, політика, культура: Матеріали щорічної Міжн. наук. конф. “Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності” (Житомир, 7 листопада 2017 р.) / [за заг. ред. д. і. н., доц. В. О. Венгерської]. Житомир: Полісся, 2017. Вип. 4. С. 92–102.URL: http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/134952
 3. Сидорук С. А., Сидорук Л. В. Документи особового складу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту 1950-х років як джерело до вивчення історії вишу // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. С. 361-369. URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/issue/view/9768
 4. Філінюк А. Г., Олійник С. В., Сидорук С. А. Кафедра історії України – провідний базовий підрозділ історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта наука і культура на Поділлі. Зб. наук. пр. Кам.-Под.: ТОВ Друкарня «Рута»», 2018. Т. 25: До 100-річчя від засн. Кам.-Под. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. С. 520-539.URL: https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
 5. Сидорук С. А. Рекрутська повинність та військова служба як засіб етнічної асиміляції населення Правобережної України у дореформенний період // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 202–210.URL: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2225?show=full
 6. Сидорук С. А. Перехід від рекрутської до загальної військової повинності в Правобережній Україні: регіональний аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 163–170.URL: https://drive.google.com/file/d/1EpQUKUgaazQ7DxbyKHhQr7exlwyM0LM8/view

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Сидорук С. А., Сидорук Л. В. Архівний фонд Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка як джерело до вивчення його історії // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г. Філінюк (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип.13: Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л. В. Баженова. С. 32-40.
 2. Сидорук С. А., Олійник Д. С. Еволюція житлово-господарського комплексу подільського села середини ХІХ – другої половини ХХ століття // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А.Г. Філінюк (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13: Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л. В. Баженова. С. 244-452.
 3. Сидорук С. А. Статистика та практика рекрутських наборів у Правобережній Україні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип.18. Т.1. С. 48-49.
 4. Сидорук С. А., Сидорук Л. В. Формування архівного фонду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на сучасному етапі // Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Вип. 1 (4). Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. С.212-216.
 5. Сидорук С. А. До проблеми готовності вчителя історії до організації інклюзивного навчання в закладах освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський: Подільський спец. навч.-реабіліт. соц.-економ. коледж. 2019. С. 270-272.
 6. Сидорук С. А. Торгівля людьми під час рекрутських наборів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 19.  Т. 1. С.57-58.
 7. Сидорук С. А. Рекрутська повинність польської шляхти Правобережжя до та після повстання 1830-1831 рр. // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІ / Донецький національний університет імені Василя Стуса / укл.: А. Загнітко ( наук. і відп. ред.) та ін. Вінниця: ТОВ ” твори”, 2020. С. 186-194.
 8. Сидорук С. А. Практика найму рекрутів-«охотників» на військову службу в Правобережній Україні // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 20.  Т. 1. С.59-61.
 9. Сидорук С. А. Солдатські сім’ї у громадському житті Правобережної України. // Анатолій Олексійович Копилов: Особистість у вимірі епохи: Спогади: Дослідження /Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: [уклад.: Володимир Дубінський, Валерій Степанков]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. ІІІ. С.226–232.