Віталій Станіславович Лозовий


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Лозовий Віталій Станіславович народився 29 квітня 1959 р. в м. Ка­м’янець-Подільському Хме­ль­ницької області у сім’ї службовців. Закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, історичний факультет за спеціальністю «Історія і радянське право» у 1986 р. Пра­цював учителем у середній школі в с. Баґовиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. У 1988-1998 рр. перебував на посадах наукового працівника та завідувача відділу Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника. Як здобувач відділу Історії Української революції 1917-1921 pp. Інституту історії України НАН України у 1998 р. під керівництвом доктора історичних наук, професора В.Ф. Верстюка захистив кандидатську дисертацію «Кам’янецька доба Директорії Української Народної Республіки (червень-листопад 1919 р.)» у спеціалізованій вченій Раді Інституту історії України НАН України. Вчене звання доцента здобув у вересні 2003 р.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

З 2012 р. – головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень

Є фахівцем в галузі новітньої історії України, зокрема історії Української революції 1917-1921 pp. У сфері наукових інтересів перебувають проблеми історії революційних подій 1917-1921 pp., просвітницький рух на Поділлі, питання української етнології. У даний час досліджує тему «Селянство і влада в період Української революції 1917-1921 pp.». Опублікував понад сто наукових праць, серед яких монографії «Внутрішня та зовнішня політика Директорії Української Народної Республіки (Кам’янецька доба)», «Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.)», навчально-методичні посібники «Поділля в період гетьманату (1918 р.)» та «Аграрна політика Директорії УНР і її реалізація на Поділлі (1919 p.)».

Науковий керівник кандидатських, магістерських, дипломних та бакалаврських робіт.

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Лозовий В.С. Внутрішня та зовнішня політика Директорії Україн­ської Народної Республіки (Кам’янецька доба) / В.С. Лозовий. Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. 224 с.

Лозовий В.С. Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення (1918-2008 рр.) / В.С. Лозовий, В.С. Щирба, О.М. Рачковський. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. 116 с.

Лозовий В.С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.). Кам’янець-Подільський: ПП «Мошак М.І.», 2008. 480 с.

Лозовий В.С. Поділля в добу Центральної Ради (історичний нарис). К., 1999. 28 с.

Лозовий В.С. Поділля в період гетьманату (1918 р.) . Кам’янець-Подільський, 2003. 36 с.

Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії Української Народної Республіки і її реалізація на Поділлі. Кам’янець-Подільський, 2004. 42 с.

Лозовий В.С. Вищі органи державної влади УНР Кам’янецької доби Директорії (червень-листопад 1919 р.)  // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: Нау­ковий збірник. Хмельницький, 1995. С. 141-143.

Лозовий В.С. Діяльність Подільської «Просвіти» // Просвітницький рух на Поділлі (1906-1914 рр.). Кам’янець-Подільський, 1996. С. 6-28.

Лозовий В.С. Аграрна політика Директорії УНР  // Український історичний журнал. 1997. № 2.

Лозовий В.С. «Трудовий принцип» чи демократія: вибір політичних засад державотворення в добу Директорії УНР // Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Європі. Луцьк-Люблін, 1997. С. 47-50.

Лозовий В.С. Зовнішня політика Директорії УНР в Кам’янецьку добу (червень-листопад 1919 р.) // Академія на пошану професора Л.А. Коваленка. Історичні дослідження. Кам’янець-Подільський, 1997. С. 146-148.

Лозовий В.С. Директорія УНР та повстанський рух в Україні (1919 р.) // Творчі вершини вченого. Збірник наукових праць до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук професора М.Г. Кукурудзяка. Кам’янець-Подільський, 1998. С. 232-241.

Лозовий В.С. Антигетьманське повстання під проводом Директорії на Поділлі // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII ст. Стара Синява, 1998. С. 197-199.

Лозовий В.С. Політична боротьба в Кам’янецьку добу Директорії УНР: «права» опозиція проти соціалістичного уряду (червень-листопад 1919 р.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1998. Т. 2(4). С. 237-245.

Лозовий В.С. Кость Солуха — незмінний голова Подільської «Просвіти»  // «Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998). Збірник матеріалів та документів. Київ, 1998. С. 130-132.

Лозовий В.С. Кам’янецька доба Директорії УНР: основні події та процеси // Симон Петлюра у контексті українських націо­нально-визвольних змагань. Зб. наук. праць. Фастів, 1999. С. 85‑97.

Лозовий В.С. Поляки на Поділлі в період української революції // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Хмельницький, 1999. С. 264-267.

Лозовий В.С. Українсько-польські відносини в Кам’янецьку добу Директорії УНР  // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Хмельницький, 1999. С. 267-273.

Лозовий В.С. Проблеми реорганізації армії УНР та забезпечення її боєздатності в Кам’янецьку добу Директорії // Нау­кові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т. 4(6). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — С. 250-258.

Лозовий В.С. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР // Український історичний журнал. 2000. № 5. С. 32-38.

Лозовий В.С. Відносини проводу ЗОУНР та УГА з військово-політичним режимом А. Денікіна восени 1919 р. // Украї­на: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Украї­нська Народна Республіка. Історія і традиції. С. 255-258.

Лозовий В.С. Григорій Степура — політичний та громадський діяч Поділля в добу революції // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні нау­ки. Т. 6(8). Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. С. 552-558.

Лозовий В.С. Політико-ідеологічна криза в добу Директорії УНР / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. — Т. 5(7). — С. 255-259.

Лозовий В.С. Магічні ритуали у пізньосередньовічному Кам’янці  // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність. Науковий збірник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. С. 150-152.

Лозовий В.С. Ісаак Мазепа — український політичний діяч, історіограф Кам’янецької доби Директорії УНР  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2001. Т. 8(10). С. 340-350.

Лозовий В.С. Встановлення гетьманської влади на Поділлі (травень 1918 р.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-річниці Української національно-демократичної революції 15-16 квітня 2002 року. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. Т. 1. С. 96-98.

Лозовий В.С. Діяльність Дмитра Дорошенка у Кам’янці-Подільському в 1919 р.  // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи. Кам’янець-Подільський, 2002. С. 350-353.

Лозовий В.С. Никифір Григоріїв — український освітній, громад­ський та політичний діяч  // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. Т. 2. С. 190-194.

Лозовий В.С. Українська революція та українська ментальність (1917-1921 рр.) // Краєзнавство. 2002. № 1-4. С. 53-58.

Лозовий В.С. Уявлення українських селян про власність і вирішення аграрного питання в добу революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан». Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2002. С. 58-66.

Лозовий В.С. Перебування австро-угорського окупаційного війська на Поділлі в добу гетьманату // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. Т. 11. С. 186-191.

Лозовий В.С. Діяльність гетьманської адміністрації на Поділлі // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2003. Т. 1.

Лозовий В.С. Ставлення селянства до продовольчої політики Директорії УНР // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. Т. 12. С. 181-187.

Лозовий В.С. Продовольча політика Української Держави П. Скоропадського і селянство // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. Т. 13. С. 136-149.

Лозовий В.С. Діяльність Михайла Грушевського у Кам’янець-Подільський період (1919 р.) // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність: Збірник наукових праць за підсумками міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун‑т, 2004. С. 140-143.

Лозовий В.С. Ю. Сіцінський та Подільська «Просвіта» // Ю. Сіцінський в історії та культурі Поділля. Збірник наукових праць. За підсумками всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2004. С. 60-65.

Лозовий В.С. Поділля в період Гетьманату // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі — минуле і сучасність. Наукові праці викладачів та студентів Київського національного лінгвістичного університету та Університету Миколая Коперника в Торуні. Серія: Історія. Міжнародні системи і глобальний розвиток. Київ-Торунь, 2003-2004. № 2-3. С. 83-92.

Лозовий В.С. Ставлення селянства Поділля до гетьманської влади (1918 р.) // Український селянин: Зб. наук. праць. Черкаси, 2005. Вип. 9. С. 179-182.

Лозовий В.С. Кам’янець-Подільський як повітовий центр в період революції (1917 р.) // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць за підсумками другої міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун‑т, 2005. С. 93-96.

Лозовий В.С. Аграрна політика Центральної Ради і селянство // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. Т. 1: Десятиріччю Центру дослідження історії Поділля присвячується. С. 335-344.

Лозовий В.С. Сільське вчительство і влада у період гетьманату (1918 р.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. Т. 5: Матеріали круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». С. 14-21.

Лозовий В.С. Правосвідомість українського селянства в період гетьманату (квітень-грудень 1918 р.)  // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. Т. 14: На пошану академіка І.С. Ви­нокура. С. 274-282.

Лозовий В.С. Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище в період Директорії УНР (1919 р.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. Т. 15: На пошану професора Л.В. Баженова. С. 128-139.

Лозовий В.С. Аграрна політика уряду Павла Скоропадського і селянство // Київська старовина. 2005. № 3. С. 94-106.

Лозовий В.С. Створення селянських органів влади в Україні після Лютневої революції (1917 р.) // Питання історії України: Збірник наукових статей. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. Т. 8. С. 95-99.

Лозовий В.С. Селянська правосвідомість у добу Української революції (1917-1921 рр.) // Український історичний журнал. 2005. № 6. С. 88-94.

Лозовий В.С. Солдати і селяни: дестабілізація суспільного життя українського села (1917 р.) // Історичний журнал. 2005. № 6 (25). С. 73-82.

Лозовий В.С. Ставлення селянства до земельної політики Директорії УНР // Університет. Історико-філософський журнал. 2005. № 3. С. 6-18.

Лозовий В.С. Створення органів влади у м. Проскурові та Проскурівському повіті після Лютневої революції 1917 р. // Студії Кам’янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. Т. 2: «Місто Хмельницький в контексті історії України». С. 198-206.

Лозовий В.С. Селянство та інтелігенція в добу Української революції 1917-1921 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. Т. 6: Матеріали другого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». С. 47-54.

Лозовий В.С. Поширення просвітницьких осередків в українському селі в період Центральної Ради (1917 р.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. Т. 7: Матеріали третього круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII — на початку XXI ст.». С. 3-11.

Лозовий В.С. Продовольче становище в Україні в період Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.): політика влади та реакція селянства // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. Т. 16: На пошану професора А.О. Копилова. С. 69-83.

Лозовий В.С. Ставлення селян до сплати податків у період Тимчасового уряду та Центральної Ради (1917-1918 рр.)// Україн­ський селянин: Зб. наук. праць. Черкаси, 2006. Вип. 10. С. 290-293.

Лозовий В.С. Сприйняття селянством більшовиків та Радянської влади у період Української революції 1917-1921 рр. // Університет. Історико-філософський журнал. 2006. № 5. С. 84-92.

Лозовий В.С. Проблеми політичної культури українського селянства в добу Центральної Ради (1917-1918 рр.)  // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. Київ: Інститут історії Украї­ни, 2006. Випуск ХІІ. С. 166-174.

Лозовий В.С. Селянство і проблема сплати податків у період Гетьманату Павла Скоропадського (1918 р.) // Мандрівець. 2007. № 1. С. 36-40.

Лозовий В.С. Народ і влада: криза адміністративних структур в період Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Київська старовина. 2007. № 3. С. 108-116.

Лозовий В.С. Соціокультурний та цивілізаційний підходи як методологічна основа дослідження взаємин селянства та влади в період Української революції 1917-1920 рр. // Освіта, наука і культура на Поділлі. Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». С. 203-212.

Лозовий В.С. Рецензія на посібник: Якубовський В.І. Музеє­знавство. Навчальний посібник-практикум. — Кам’янець-Подільський, 2006. — 272 с. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. Т. 17. С. 473-475.

Лозовий В.С. Дослідження селянства революційної доби 1917-1921 рр. як політико-соціокультурного феномену в сучасній українській історіографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. Т. 17. С. 393-408.

Лозовий В.С. Документи ЦДАВО України як джерело до вивчення ставлення селянства до влади Директорії УНР у період її перебування на Поділлі (1919-1920 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. Т. 10: Матеріали шостого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». С. 150-159.

Лозовий В.С. Діяльність І. Огієнка щодо українізації церкви в добу Директорії УНР (1919-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, 2007. Вип. ІV. С. 114-118.

Лозовий В.С. Рецензія на: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918-листопад 1920.: Документи і матеріали: У 2-х т., 3-х ч. // Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 222-224.

Лозовий В.С. Ідеологічні орієнтації українського селянства в добу ре­волюції (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Україна в революційних проце­сах перших десятиліть ХХ століття. Міжнародна науково-теоретична конфе­ренція, 20-21 листопада 2007 р. Збірник. — К., Ін-т політичних і етнонаціо­нальних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2007. — С. 277-288.

Лозовий В.С. Створення волосних земств в Україні (1917 р.) / В.С. Лозовий // Історичний журнал. — 2007. — № 6. — С. 14-24.

Лозовий В.С. Становлення та діяльність бібліотек сільських «Просвіт» у добу Центральної Ради (1917 р.) / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Вип. І. — С. 129‑133.

Лозовий В.С. Етнокультурне буття та світоглядні настанови українського селянства на початку ХХ ст. / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 11: Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 348-356.

Лозовий В.С. Селянський фактор в українській суспільно-політичній думці ХІХ — початку ХХ ст. / В.С. Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 18. — С. 266-272.

Завальнюк О.М. Творчий шлях до вершин науки та педагогічної діяльності Б.І. Андрусишина / О.М. Завальнюк, В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 383-386.

Лозовий В.С. Соціокультурні настанови українського селянства і аграрний закон Центральної Ради / В.С. Лозовий // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». — С. 245-255.

Лозовий В.С. Селянські органи влади після проголошення УНР / В.С. Лозовий // Київська старовина. — 2008. — № 2. — С. 72-83.

Лозовий В.С. Комітет охорони республіки в Кам’янці-Подільському / В.С. Лозовий // Тези шостої всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства. — Луцьк, 1993. — С. 49‑50.

Лозовий В.С. Комітети громадських організацій на Поділлі на весні-влітку 1917 р. / В.С. Лозовий // Тези доповідей ХІІ Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1993. — С. 39-40.

Лозовий В.С. С. Петлюра в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Духовні витоки Поділля: творці історії краю». — Хмельницький, 1994. — С. 304-307.

Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади УНР в Кам’янецьку добу Директорії (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали ІХ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ін-т, 1995. — С. 283-285.

Лозовий В.С. Освітня політика уряду УНР в Кам’янецьку добу Директорії / В.С. Лозовий // Південно-Східна Волинь. Наука, освіта, культура. Матеріали регіональної наукової краєзнавчої конференції. — Хмельницький-Шепетівка, 1995. — С. 161-163.

Лозовий В.С. Продовольча політика Директорії УНР / В.С. Ло­зовий // Матеріали науково-практичної конференції «Меджибіж: 850 років історії». — Меджибіж, 1996. — С. 137-139.

Лозовий В.С. Профспілки за доби Директорії УНР / В.С. Лозовий // Матеріали наукової конференції «Профспілковий рух в Україні: актуальні проблеми теорії, історії і сучасності». — К, 1996. — С. 245-247.

Лозовий В.С. Фінанси УНР у Кам’янецький період Директорії (червень-листопад 1919 р.). / В.С. Лозовий // Тези доповідей XV обласної історико-краєзнавчої конференції. — Вінниця, 1996. — С. 42-45.

Лозовий В.С. Могилівщина в червні-листопаді 1919 р. / В.С. Ло­зовий // Матеріали та доповіді першої Могилів-Подільської краєзнавчої конференції. — Могилів-Подільський, 1996. — С. 75-77.

Лозовий В.С. Національна політика Директорії УНР / В.С. Лозовий // Матеріали наукової конференції «Центральна Рада і український державотворчий процес». — Київ. — Ч. 1. — С. 106-115.

Лозовий В.С. Суспільно-політичні настрої селянства Старокостянтинівського повіту на початку літа 1919 р. / В.С. Лозовий // Старокостянтинів і край в просторі часу. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Велика Волинь», присвяченої 470 річчю від дня народження князя К.В. Острозького. — Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. — С. 166-168.

Лозовий В.С. Дунаєвеччина в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали науково-крає­знавчої конференції «Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій». — К., 1997. — С. 69-71.

Лозовий В.С. Діяльність І. Огієнка в Кам’янецький період Директорії УНР / В.С. Лозовий // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження. Наукові доповіді ІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — Кам’янець-Подільський-Київ, 1997. — С. 89-90.

Лозовий В.С. Українсько-єврейські відносини в Кам’янецьку добу Директорії УНР (червень-листопад 1919 р.). / В.С. Лозовий // Наукова конференція «Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність». — Житомир, 1998. — С. 85-87.

Лозовий В.С. Кам’янець-Подільський в період гетьманату (травень-листопад 1918 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали Х Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 2000. — С. 357-361.

Лозовий В.С. Симон Петлюра між соціалізмом і лібералізмом: вибір ідеологічних засад державотворення в добу Директорії УНР / В.С. Ло­зовий // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. — К., 2001. — Вип. 14. — С. 174-188.

Лозовий В.С. Діяльність бібліотек Подільської «Просвіти» / В.С. Ло­зовий // Бібліотеки в інформаційному суспільстві. Матеріали нау­ково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Хмельницької ОУНБ. — Хмельницький, 2001. — С. 261-266.

Лозовий В.С. Подільська «Просвіта» у спогадах Григорія Костюка / В.С. Лозовий // Творча спадщина Григорія Костюка в контексті сучасної наукової думки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Київ-Хмельницький, 2002. — С. 68-72.

Лозовий В.С. Симон Петлюра й українська влада в масовій свідомості селян у добу революції(1919-1920 рр.) / В.С. Лозовий // Творча спадщина С. Петлюри в контексті сучасного державотворення. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, присвяченою 125-річчю від дня народження голови Директорії та головного отамана військ УНР С. Петлюри. — К., 2005.

Лозовий В.С. Політико-адміністративні заходи подільського губернського старости С. Кисельова по стабілізації ситуації на селі (1918 р.) / В.С. Лозовий // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. — С. 12-22.

Лозовий В.С. До питання про ідеологію українського селянства в добу революції (1917-1921 рр.) / В.С. Лозовий // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.). — Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. — С. 104-114.

Лозовий В. С. Маніпулювання історією Великої Вітчизняної війни як складова пропагандистської кампанії проти України // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 282-289.