Володимир Володимирович Газін


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Газін Володимир Володимирович народився 28 вересня 1969 р. у м. Яремче Івано-Франківської області. У 1986 році закінчив Кам’янець-Подільську середню школу № 15. Упродовж 1986-1992 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільсь­кого педагогічного інституту (нині – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), який закінчив із відзнакою. У 1988-1989 рр. проходив військову службу у збройних силах СРСР.

З 1992 по 1994 р. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника, а в 1994 р. вступив до аспірантури при Кам’янець-Подільському державному педагогічному університеті. Після закінчення аспірантури, з жовтня 1997 р. працював на посаді асистента кафедри історії України. У лютому 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту Історії України НАН України захистив дисертацію: «Гетьманство Павла Тетері (1663-1665 рр.): спроба подолання суспільно політичної кризи Української держави» (науковий керівник – доктор історичних наук В.С. Степанков).

З 2001 р. Газін В.В. працював на посаді старшого викладача кафедри історії України, а з 2004 р. працює на посаді доцента. З 1 листопада 2007 р. його зараховано до докторантури при Кам’янець-Подільському державному університеті. Тема докторської дисертації «Українське питання в системі міждержавних відносин Речі Посполитої та Московської держави в 1654-1667 рр.» (науковий консультант – доктор історичних наук В.С. Степанков). З 2002 по 2007 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з наукової роботи, займав посаду відповідального секретаря редакційної колегії збірника наукових праць історичного факультету Кам’янець-Подільського державного університету. Викладав курси історії України для нефахових спеціальностей, історичне краєзнавство, історію України середини XVI – XVIII ст., методику використання комп’ютерів під час викладання історії на історичному факультеті університету. Наукові інтереси лежать у площині політичної історії України середини другої половини XVII ст., зокрема зовнішньої політики Української держави. За період наукової діяльності опублікував понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Газін В.В. Гетьман Павло Тетеря: соціально-політичний портрет. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 230 с.

Газін В.Павло Тетеря. Київ : Арій, 2013. 224 с. (Гетьмани України та їхня доба)

Довідник з історії України для екзамену в 9 класі / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. Кам’янець-Подільський, 1997. 90 с.

Довідник з історії України для екзамену в 9 класі / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. Кам’янець-Подільський, 1998. 115 с.

Довідник з історії України з найдавніших часів до початку ХХ ст. (для екзамену в 9 класі) / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. – Кам’янець-Подільський, 1999. 100 с.

Історія та культура України. 9 клас. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. Кам’янець-Подільський, 2000. 112 с.

Історія та культура України. 9 клас / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. Кам’янець-Подільський, 2001. 70 с.

Історія та культура України. 11 клас / В.В. Газін, В.А. Дубінський, О.М. Федьков. Кам’янець-Подільський, 2001. 63 с.

Газін В.В., Подобєд О.А. Всесвітня історія ХХ ст. Зразки відповідей на білети. 11 клас. Київ : Задруга, 2002. 58 с.

Газін В.В. Історія та культура України середини XVI – XVIII ст. : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф‑тів. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. 132 с.

Газін В.В. Всесвітня історія ХХ ст. : навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. 156 с.

Газін В.В., Пристай А.В. Історія та культура України від найдавніших часів до ХХ століття. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 264 с.

Газін В.В., Пристай А.В. Історія та культура України ХХ – початку ХХІ століття. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. 176 с.

Газін В.В., Копилов С.А. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. 76 с.

Газін В.В. Історія України середини XVI – XVIII ст.: Навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів. Видання третє доповнене і перероблене. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. 196 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Монографії

 Газін В. В. Між Москвою та Варшавою. «Українське питання» в 1654–1667 рр. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 372 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Газін В. В. Литовська верхівка та «українське питання»: політика шляхетсько-магнатських кіл ВКЛ стосовно козацької України в умовах московсько-польської війни 1654–1667 рр. // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / [ ред. кол.: М. Котляр (гол. ред.), А. Блануца, Д. Ващук та ін.]. Київ : Ін-т історії України НАНУ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. Т. 4 : На пошану Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 85-річчя. C. 73-80. URL : http://resource.history.org.ua/publ/UkrL_2017_4_9
 2. Газін В. В. Крах Гадяча : до питання про причини провалу проекту утворення Речі Посполитої трьох народів (до 360-річниці Гадяцької угоди) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ред. кол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11 : До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 137–147. URL : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Газін В. В. Чуднівська кампанія 1660 р. – рубіжна подія московсько-польського протистояння в боротьбі за Україну // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [ред. кол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 255–267. URL : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Газін В. В. Політика Кримського ханства щодо України та її вплив на розвиток московсько-польського військово-політичного протистояння в 1654–1676 рр. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Т. 30: На пошану академіка В. А. Смолія. С. 197-216. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2020_30_16
 5. Газін В. В. Москва, Варшава та Чигирин в умовах становлення віленсько-раднотської політичної конфігурації (друга половина 50-х рр. XVII cт.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 33: До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка С. 87-103. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2021_33_8

 

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 

 1. Газін В. Литовські кампанії та їх вплив на перебіг московсько-польської війни 1654 – 1667 рр. // V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі». Кам’янець-Подільський. 13-16 вересня 2017 р. Тези доповідей. Київ : Інститут історії України НАН України; Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 74-78
 2. Газін В. В., Сулятицька Т. В. Декан В. А. Дубінський: нарощення потенціалу та нові горизонти історичного факультету (2012–2018 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: ТОВ: «Друкарня Рута», 2018. Т.25 : До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 754-772.
 3. Газін В. «На зразок Князівства Литовського»: гадяцькі перспективи для козацької України у 1658–1659 рр. (очікування та реалії) // Тези VI Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі» (кам’янець-Подільський, 18-21 вересня 2019 р.). Київ – Кам’янець-Подільський, 2019. С. 31-34.
 4. Газін В. Ранньомодерні «гібридні» технології: з практики московської агресії щодо України // І Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи». Програма та тези доповідей (21 – 24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Київ : НАН України, Ін-т історії України, 2020. С. 46-47.
 5. Газін В. В. Кримський чинник у військово-політичних подіях в Україні в 1654–1667 рр. // Наукові праці Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 1. С. 17-19.
 6. Газін В. В. Крим у московсько-польсько-українському військово-політичному протистоянні 1654–1667 рр. // Східні традиції державотворення. Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського. Київ : Видавництво ТОВ «Прометей», 2020. С. 543-561.
 7. Газін В. В. «Гібридна війна» Московії проти України: історичний аспект // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-політичні трансформації в епоху глобалізації: від конфлікту до консенсусу» / За ред. О. В. Віннічук, Т. В. Сулятицька. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2021. С. 29-32.
 8. Газін В. В. Дипломатія на службі безпеки Української козацької держави середини XVII ст. // Національна спецслужба в українському державотворенні. Збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. Київ : Видавництво «ТОВ Прометей», 2021. С. 21-26.
 9. Газін В. «На зразок князівства Литовського»: перспективи включення козацької України до складу Речі Посполитої у 1658–1659 рр. (очікування та реалії) // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / [ ред. кол.: Д. Ващук (гол. ред.), С. Блашук, А. Блануца та ін.]. Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2021. Т.6. С. 84-100.
 10. Газін В. В. Радноцька система і Україна // Наукові праці Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 1-2 березня 2022 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 21. С. 14-16.