Задорожнюк Андрій Борисович


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури

Кандидат історичних наук, доцент. З 2003 р. працює асистентом, після захисту дисертації обраний на посаду старшого викладача, а з 2010 р. доцента кафедри історії України. Викладає історію України від найдавніших часів до Люблінської унії, історію Поділля та історичне краєзнавство на історичному факультеті, а також курс історії України – на неісторичних факультетах, керує написанням дипломних і бакалаврських робіт.

Народився в м. Кам’янець-Подільський, де у 1983 р. закінчив ЗОСШ № 1. Після завершення строкової служби, упродовж 1986-1991 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

Навчання в інституті поєднував із роботою. З 1988 по 2003 рр. працював науковим співробітником Кам’янець-Подільського національного історико-

архітектурного заповідника „Кам’янець”. У науково-дослідному відділі заповідника займався вивченням археологічного і архітектурного минулого міста. За час роботи у заповіднику провів археологічні дослідження Вірменського Миколаївського храму, Троїцької церкви, Домініканського та Францисканського костелів, окремих оборонних та житлових споруд міста.

У листопаді 2005 р. завершив навчання в аспірантурі при кафедрі історії України Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, а 27 червня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 у Інституті історії України НАН України, під керівництвом професора М. Б. Петрова захистив кандидатську дисертацію на тему „Ремісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII – початку XX ст.: історичний аспект”.

Упродовж 2007-2010 рр. обіймав посаду заступника декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. З травня 2009 р. по лютий 2013 р. виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 із захисту кандидатських дисертації з історії України.

У сфері наукових інтересів проблеми соціально-економічної історії України кінця XVIII – початку XX ст., минуле міст і містечок Подільського краю та Правобережжя, новітні досягнення  нумізматики і сфрагістики. Являється автором і співавтором понад 60 робіт із вказаної проблематики.

ВИБРАНІ МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛНІ ПОСІБНИКИ

Задорожнюк А. Б. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII – початку ХХ ст. Київ, 2008. 270 с.

Задорожнюк А. Б. Подільські печатки кінця ХVІІІ – середини ХХ ст. (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих). Київ, 2010. 268 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2017-2022 РР.

Окремі видання

 1. Задорожнюк А. Б., Копилов С. А. Український собор: минуле і сучасність (історичний нарис). Кам’янець-Подільський: Рута, 2018. 64 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема ScopusWeb of Science Core Collection

 

 1. Задорожнюк А. Б. «Ремісниче положення 1785 р.» та його вплив на становище цехового виробництва у Правобережній Україні в ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2017. Вип. 10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. С. 116-123. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1451/Visnyk_K-PNU_im._I._Ohiienka._Istorychni_nauky.Vyp.10.pdf?sequence=1&isAllowed
 2. Задорожнюк А. Б., Філінюк А. Г. Магдебурзьке право в суспільному та соціально-економічному розвитку Поділля ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2017. Вип. 10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917–1921 рр. С. 184-202. URL: : http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1451/Visnyk_K-PNU_im._I._Ohiienka._Istorychni_nauky.Vyp.10.pdf?sequence=1&isAllowed
 3. Задорожнюк А. Б. Соціальні трансформації цехових організацій на Поділлі у ХІХ – на початку ХХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С. 392-403. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Задорожнюк А. Б. Братські функції ремісничих цехів на Поділлі у ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов, С. В. Олійник та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 12. С. 138-141. URL: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3403/Visnyk-K-PNU-im-I.Ohiienka-Istorychni-nauky-Vyp.12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Задорожнюк А. Б. Промисловий потенціал Подільської губернії у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки /[редкол.: В. Магась (гол.), В. Степанков (відп. ред.), В. Смолій та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Т. 32: До 30-річчя проголошення державної незалежності України. С. 131-148. URL: https://sp-history.kpnu.edu.ua/uk/

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

 1. Задорожнюк А. Б., Філінюк А. Г. Плодовитий історик і краєзнавець Хмельниччини (до 50-річчя від дня народження С. М. Єсюніна) // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2018. Вип. 15. С. 45-59.
 2. Задорожнюк А. Б., Руснак О. В., Ільків М. В. Печатки Хотинщини: штрихи до каталогізації // «Per aspera ad astra: до 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука»; Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). Чернівці: Черн. нац. ун-т, 2019. С. 99-101.
 3. Задорожнюк А. Б. Ремісничі цехи Кам’янця-Подільського у ХVІ – ХІХ ст. // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції м. Кам’янець-Подільський, 7-8 жовтня 2019 р.). Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О. А., 2019. С. 12-16.
 4. Задорожнюк А. Б. Міхал Грейм – знаний нумізмат, знавець і дослідник подільських старожитностей // Поділля і подоляни в об’єктиві Міхала Грейма: матеріали круглого столу. Кам’янець-Подільський історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С. 18-24.
 5. Задорожнюк А. Б. Римська монета в грошовому обігу населення Поділля ІІ – VІ ст. н. е. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 19. Т. 1. С. 29-30.
 6. Задорожнюк А. Б. Вікові традиції пивоварінні на Поділлі // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції, 27–28 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 396-403.
 7. Задорожнюк А. Б. Ремісничо-кустарні підприємства Поділля у ХІХ ст. (за матеріалами РДІА) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. ХVІ. С. 98-105.
 8. Задорожнюк А. Б. Виробництво і обіг фальшивих монет Риму на теренах Поділля // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 24–25 березня 2021 р. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2021. Вип. 18 : у 3-х т. Т. 1. С. 20-22.
 9. Задорожнюк А. Б. «Міські ворота»: місце пам’ятки в історії та топографії Кам’янця-Подільського // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пам’ятки культури польської спільноти в Україні: проблеми і перспективи збереження», м. Кам’янець-Подільський, 27 травня 2021 р. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 37-41.
 10. Задорожнюк А. Б. Колекція кераміки із досліджень вірменського Миколаївського костелу у Кам’янці-Подільському // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Місце Барської кераміки у гончарній спадщині України», м. Бар, 12 вересня 2021 р. Харків, 2021. С. 156-163.